IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบเตือนภัยท่องเที่ยวทางทะเล (Marine Warning) พร้อมมอบแผ่นพับให้กับ สทช.4 , 7 , 8 , 10 , ศวทบ. และศวอล.

  • 17 มิ.ย. 2567
  • 65

          วันที่ 8-16 มิถุนายน 2567 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการระบบข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ผอ.สบข.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กสท. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบเตือนภัยท่องเที่ยวทางทะเล (Marine Warning) พร้อมมอบแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 เรื่อง ประกอบด้วย "3 แอปพลิเคชัน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง" และ "ศูนย์ข้อมูลภูมิสารสนเทศ (Marine Map)" ให้กับสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) , สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) , สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (สมุทรสาคร) , สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่)  , ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน (สมุทรสาคร) และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง (ตรัง) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งาน และการให้บริการผ่านระบบสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ไปสู่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและสาธารณะ โดยเป็นแผ่นพับ 2 เรื่องๆ ละ 1,000 แผ่น รวม 2,000 แผ่น/หน่วยงาน ในการนี้ กสท. ได้ดำเนินการโอนครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เอกสาร ระบบ Inkjet ขนาด A1 ยี่ห้อ Canon หมายเลขครุภัณฑ์ 07-59-002/378 จำนวน 1 เครื่องให้กับสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) อีกด้วย