IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. อบรมการใช้งานระบบคลังความรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (KM) (ระดับ Administrator)

  • 21 มิ.ย. 2567
  • 47

          วันที่ 21 มิถุนายน 2567 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) จัดอบรมการใช้งานการใช้งานระบบคลังความรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (Knowledge Management : KM) (ระดับ Administrator) โดยมีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (ผอ.กสท.) เป็นประธาน ในการการมีนางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการระบบข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ผอ.สบข.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กสท. เข้าร่วมอบรม ณ กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          สำหรับการอบรมในครั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจและใช้ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเทคนิคการออกแบบตารางเพื่อใช้ในการแสดงผลแบบ Responsive ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากบริษัท วีเว็บพลัส จำกัด ให้คำแนะนำการใช้งานของระบบ.