IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำหรับผู้ประสานงานการตรวจสอบข่าวปลอมภายใต้โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (MDES)

  • 26 มิ.ย. 2567
  • 34

          วันที่ 26 มิถุนายน 2567 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายกฤช โพธิ์ประดิษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายธีรวัฒน์ ธาราวัชรศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำหรับผู้ประสานงานการตรวจสอบข่าวปลอมภายใต้โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti Fake News Center: AFNC) ประจำปี 2567 จัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร

          ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำหรับประสานงานการตรวจสอบข่าวปลอมและสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมทั้ง 5 กลุ่มข่าว และกลุ่มนิติกร เพื่อให้การดำเนินงานภายใต้โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอมประจำปีงบประมาณ 2567 ให้สามารถมีการติดตามรับแจ้งรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารประสานงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับรู้และส่งต่อข่าวสารในโลกออนไลน์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้การแพร่หลายของข่าวปลอมในโลกออนไลน์ลดลงเป็นอย่างมากต่อไป