IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. เข้าร่วมการประชุมการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ครั้งที่ 2/2567

  • 26 มิ.ย. 2567
  • 28

          วันที่ 26 มิถุนายน 2567 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนางสาวศศิชา มณีฉาย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนางสาววริศรา พงษ์สาหร่าย นักเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายทนุวงศ์ แสงเทียน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธาน ในการนี้มีคณะทำงานบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของกรม ทช. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องปะการัง ชั้น 6 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สำหรับการประชุมมีรายละเอียด ดังนี้
          1. ติดตามเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวนทั้งหมด 110 เรื่อง ยุติแล้ว 102 เรื่องและอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 8 เรื่อง
          2. ติดตามเรื่องร้องเรียนตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 66) จำนวนทั้งหมด 41 เรื่อง ยุติแล้ว 30 เรื่องและอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 11 เรื่อง
          3. สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยุติเรื่องได้ร้อยละ 70.59 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยุติเรื่องได้ร้อยละ 80 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ยุติเรื่องได้ร้อยละ 76.92
          4. พิจารณาแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ และความรู้ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เช่น ช่องทางเพจเฟสบุ๊ก และช่องทางติ๊กต็อก
          5. มอบฝ่ายเลขานุการ เร่งรัดการติดตาม และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมชี้แจง เรื่องที่ยังไม่ยุติต่อไป