IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. ร่วมจัดนิทรรศการโชว์ระบบเตือนภัยท่องเที่ยวทางทะเล ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน Marine Warning

  • 27 มิ.ย. 2567
  • 35

          วันที่ 27 มิถุนายน 2567 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายอนุวัฒน์ ทองประดับเพชร์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ผอ.สบค.) และนางสาวศศิชา มณีฉาย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ร่วมจัดนิทรรศการโชว์ระบบเตือนภัยท่องเที่ยวทางทะเล (โมบายแอปพลิเคชัน Marine Warning) ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ (กทช.) ครั้งที่ 2/2567 โดยมี พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ (กทช.) เป็นประธานเปิดการประชุม ในการนี้มีร้อยเอก รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วย รมว.ทส. ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยนายชิดชนก สุขมงคล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          ทั้งนี้ ที่ประชุมได้แนะนำกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะใหม่ ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ 29 พ.ค. 67 รายงานความคืบหน้าสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง ในพื้นที่ 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล รอบ 4 เดือน (กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2567) และได้นำเสนอการปรับปรุงระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งว่าด้วยการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตที่ได้จากการปลูกและบำรุงป่าชายเลน สำหรับบุคคลภายนอกและสำหรับชุมชน พ.ศ. 2567 ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งพิจารณาการออกประกาศกระทรวงเรื่อง กำหนดแนวเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามมาตรา 22 ใน 2 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่หมู่เกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี และพื้นที่ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในโอกาสนี้ รมว.ทส. ได้มอบหมายให้กรม ทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด รวมถึงส่งเสริมการทำงานร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ผสานการมีส่วนร่วมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนชายฝั่ง อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล และภาคเอกชน ให้หันมาใส่ใจและร่วมกันปกป้อง คุ้มครองพื้นที่ทางทะเลให้สมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป

          ในส่วนของ กสท. ร่วมจัดนิทรรศการโชว์ระบบเตือนภัยท่องเที่ยวทางทะเล ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน Marine Warning ซึ่งท่าน รมว.ทส. ให้เกียรติเปิดตัว เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา โดยล่าสุดมีการแจ้งเตือนภัยพบแมงกะพรุนพิษบริเวณพื้นที่หมู่เกาะราชา จ.ภูเก็ต