IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ ทช. ประจำปี 2567

  • 29 มิ.ย. 2567
  • 44

          วันที่ 29 มิถุนายน 2567 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายณัฐพล บุญยืน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ ทช. ประจำปี 2567 โดยมี ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้เกียรติมาเป็นประธานและร่วมเล่น ซึ่งมีหน่วยงานในส่วนกลางเข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบไปด้วย 1. สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) 2. กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน (กปล.) 3. กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง/กองป้องกัน ปราบปราม และบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง (กอช./กปพ.) 4. รวมดารา (สำนักงานอธิบดี/สวพ./กยผ./กตป. และกสท.) ณ สนามฟุตบอล Love Love Arena จ.นนทบุรี

          สำหรับการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ ทช. ประจำปี 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดได้ออกกำลังกายให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ มีน้ำใจนักกีฬา ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ความรักความสามัคคีระหว่างเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานที่ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้ ได้แก่ กอช./กปพ. รองชนะเลิศได้แก่ สลก. และรางวัลกองเชียร์ดีเด่นได้แก่ ทีมรวมดารา (สำนักงานอธิบดี/สวพ./กยผ./กตป. และกสท.)