IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. ประชุมหารือการเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบโครงข่ายสารสนเทศ (Fiber Optic) ในพื้นที่อาคารบี

  • 05 ก.ค. 2567
  • 40

          วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. พร้อมด้วยนางสาวอาทิตา จุ้ยจู่เอี้ยม เลขานุการกรม นายอนุวัฒน์ ทองประดับเพชร์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ผอ.สบค.) และเจ้าหน้าที่ กสท. เข้าร่วมประชุมหารือการเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบโครงข่ายสารสนเทศ Fiber Optic ในพื้นที่อาคารบี กับผู้แทนจากบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          โดยการดำเนินงานจะเป็นการปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่าย เพื่อให้มีความสามารถให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมผ่านเครือข่ายความเร็วสูง ทั้งในส่วนของสัญญาอินเตอร์เน็ต และสายสัญญาณโทรศัพท์ (IP Phone) โดยค่าใช้จ่ายเฉพาะการเชื่อมโยงเครือข่ายจะอยู่ในสัญญาการดำเนินงานของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด กับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)