IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ผอ.กสท. ร่วมให้ข้อมูลในการประชุมกับคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประเภทรางวัล PMQA 4.0 ประจำปี 2567 ในพื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit)

  • 08 ก.ค. 2567
  • 44

          วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. นางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการระบบข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ผอ.สบข.) และเจ้าหน้าที่ กสท. ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประเภทรางวัล PMQA 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2567 ในพื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) โดยมี ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยนายชิดชนก สุขมงคล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และคณะผู้บริหารในสังกัดกรม ทช. ร่วมให้การต้อนรับ อาจารย์รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม และคณะผู้ตรวจประเมิน ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้นำเสนอพันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ การสร้างการเปลี่ยนแปลง ผลการปรับปรุงความเป็น 4.0 และแผนการยกระดับสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ในอนาคต รวมถึงตอบข้อซักถามของคณะผู้ตรวจประเมินฯ พร้อมรับคำแนะนำ จากนั้น อธิบดี ทช. ได้นำคณะเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานที่โดดเด่น ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ