IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

กสท. เข้าร่วมอบรมการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ Government Data Catalog (NSO)

  • 09 ก.ค. 2567
  • 47

          วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2567 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายธีรวัฒน์ ธาราวัชรศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมอบรมการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ Government Data Catalog จัดโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO) ณ ห้องอบรม 2 ชั้น 2 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

          ด้วยสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO) กำหนดจัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานภาครัฐ จัดทำบัญชีข้อมูลให้อยู่ภายใต้มาตรฐานชุดข้อมูลเปิด เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยได้มีการอธิบายถึงฟังก์ชันการใช้งาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานนำไปปรับใช้ ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการให้บริการแก่ประชาชน

          สำหรับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มองค์ความรู้เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล อีกทั้งยังนำความรู้ไปปรับใช้ร่วมกับ ระบบเปิดเผยข้อมูล (DMCR Open Data) ของกรม ทช. ให้มีประสิทธิภาพ สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็วสะดวกยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ