IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท. ประชุมประจำเดือนกันยายน 2558 ชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนา ศสท.

  • 22 ก.ย. 2558
  • 381

วันที่ 22 กันยายน 2558 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในการประชุมศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำเดือนกันยายน 2558 ณ ห้องประชุมฉลาม กองแผนงาน ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศฯ นำเสนอผลการทำงานของแต่ละคน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข เพื่อจะได้พัฒนางานในปี 59 ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ช่วยกันดำเนินงานในปีที่ผ่านมา จนงานและกิจกรรมของ ศสท ผ่านพ้นไปด้วยดี
3. ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการในปี 59 การแบ่งสายงาน
4. การจัดทำ TOR ในการจัดจ้างงานที่เกี่ยวข้องตามงบประมาณปี 59 รวม 5 โครงการ ประกอบด้วย
     2.1 เช่าอินเตอร์เน็ต cloud และ Web Conference
     2.2 MA ระบบเครือข่าย
     2.3 MA ระบบฐานข้อมูล เว็บไซต์ Mobile App
     2.4 จัดซื้อ Firewall และ Computer 7 ชุด
     2.5 MA ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
5. มอบเจ้าหน้าที่พัสดุ ศสท ประสานหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ กผง เพื่อประกาศและขายซอง เพื่อให้สามารถจัดซื้อจัดจ้างโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนงาน