IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท. ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2558 ชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนา ศสท.

  • 07 ต.ค. 2558
  • 815

 วันที่ 7 ตุลาคม 2558 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในการประชุมศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำเดือนตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมฉลาม กองแผนงาน ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีรายละเอียดและข้อสั่งการ ดังนี้
1. ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทางการพัฒนางาน เป้าหมายการดำเนินงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมในปีงบประมาณ 2559
2. การดำเนินงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 โครงการหลัก
    2.1 เช่าอินเตอร์เน็ต cloud และ Web Conference
    2.2 MA ระบบเครือข่าย
    2.3 MA ระบบฐานข้อมูล เว็บไซต์ Mobile App
    2.4 จัดซื้อ Firewall และ Computer 7 ชุด
    2.5 MA ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
3. การ
มอบหมายงานในส่วนของโครงการ ทั้งการเปิดซอง และตรวจรับงานในปี 2559
4. การพัฒนาฐานข้อมูลให้รองรับการดำเนินงานของกรมที่มีมากขึ้น
5. การดำเนินงานห้องปฏิบัติการสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้เตรียมสถานที่และอุปกรณ์ กรณีที่กรมมีงบประมาณเหลือ จะดำเนินการเพิ่มเติมในส่วนของจอและโต๊ะระบบปฏิบัติการ war room
6. การอบรม/สัมมนาให้ประสานวิทยากร เพื่อจัดให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2
7. การตั้งแฟ้มขอแต่ละหน่วยงาน
    7.1 การประชุมภายนอกให้ส่งคุณณัฐพล เพื่อรวบรวมนำเข้า web ศสท และเข้าแฟ้มรวม
    7.2 งานเดียวกันในแต่ละส่วนงานให้รวมแฟ้มกัน ไม่ให้ตั้งแฟ้มแยกเป็นรายบุคคล
8. การกำกับและการนำเข้าข้อมูลในแต่ละฐานข้อมูล คงต้องมอบหมายให้คุณจิตติมา และคุณอนุวัฒน์ แบ่งฐานข้อมูลกับน้องๆ ในส่วนงานเพื่อติดตามการนำเข้าและลงรายละเอียดในรายงานประจำเดือนด้วย

9. การดำเนินงานในปี 59 จะต้องลงพื้นที่ สบทช ทั้ง 7 แห่ง เพื่อให้ข้อมูลทรัพยากร และประสานการทำงาน 
10. การลงพื้นที่ศูนย์วิจัยทั้ง 5 แห่ง ให้ประสานเรื่องการนำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลให้เป็นรูปธรรม มีการนำเข้าอย่างต่อเนื่อง
11. การตั้ง DR Site ของกรม ให้ประสาน สบทช.ที่ 1 ระยอง เพื่อตั้ง DR Site (ได้ประสาน ผอ ภุชงค์) ในเบื้องต้นแล้ว
12. มอบคุณสัญชัย เตรียมการเรื่องการติดตั้งอุปกรณ์และระบบ Web Conference 10 User โดยให้จัดสรรให้ส่วนกลาง 2 User พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด (ห้องของ ศสท. และห้องประชุมกรม) ส่วน User ที่เหลือไว้ที่ สบทช. 1 - 7 และ ศูนย์วิจัย ของ สวพ 1 แห่ง โดยอุปกรณ์ให้หน่วยจัดสรรเอง เนื่องจากงบ ศสท ไม่พอ และราคาต่อชุดไม่แพงมากเกินไป
13. การติดตามการทำงานของการ MA ระบบเครือข่าย ขอให้ทีมเครือข่ายเน้นการพัฒนาในเชิงรุกมากขึ้น และพยายามอย่าขาดงานในวันจันทร์ เนื่องจากเป็นต้นสัปดาห์ที่มักจะเกิดปัญหาในการบริการเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตและทางผู้รับจ้างจะเข้ามาตรวจสอบระบบ
14. 
ขอให้ทีมเครือข่ายเตรียมความพร้อมข้อมูลพื้นฐานให้ครบถ้วน และประสานเรื่องการเชื่อมโยงระบบ และ GIN