IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ปี 2555 ศสท. อบรมหลักสูตร "การจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง : MIS"

  • 20 ก.ค. 2555
  • 914

ศสท. ร่วมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง : MIS" วันที่ 16 – 20 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมเนเชอรัล ปาร์ค รีสอร์ท นาจอมเทียน จังหวัดชลบุรี

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน เพราะระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานหรือองค์กร ซึ่งในปัจจุบันมีข้อมูลเป็นจำนวนมากและการจัดการข้อมูลต่างๆ ยังไม่เป็นระบบมากนักทำให้ยากต่อการประมวลผลและการสืบค้นข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์จึงเข้ามาช่วยในการเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการบริหารจัดการข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านบุคลากร ข้อมูลเอกสาร หนังสือราชการ ข้อมูลสารสนเทศงานวิจัย รวมทั้งข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดังนั้นการพัฒนาความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรของหน่วยงานจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปสร้างหรือพัฒนาโปรแกรมในการบริหารหรือจัดการข้อมูลต่างๆ ได้อย่างทันสมัยและเป็นระบบเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการจัดเก็บ สืบค้น ประมวลผลข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน ได้ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผ่าน World Wide Web ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างแพร่หลายในทุกหน่วยงาน ทั้งบุคคล เอกชนรวมถึงหน่วยงานของภาครัฐ ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมากมาย โดยเฉพาะทางด้านการเผยแพร่ข่าวสารและการให้บริการข้อมูลแบบสืบค้นได้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ส่วนใหญ่จะอยู่บนพื้นฐานของรูปแบบเว็บไซต์ และที่สำคัญเริ่มมีการโต้ตอบกับผู้ใช้ได้มากขึ้น มีการจัดเก็บฐานข้อมูลต่างๆ ได้ในแบบ online และสามารถออกรายงานได้ทันทีจากที่ไหนในโลกก็ได้ ผ่านเครือข่าย Internet  จึงมีความจำเป็นในโลกของการแข่งขันที่ต้องนำเสนอความแปลกใหม่ และความสามารถในการใช้งานที่ขั้นสูงขึ้น

ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานทุกระดับของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สามารถจัดทำและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศและภูมิสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้อย่างเป็นระบบและมีศักยภาพ ตามอำนาจหน้าที่หลักของกรมในการเป็นศูนย์ข้อมูลกลางเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ จึงมีความจำเป็นในการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (MIS)” ขึ้น 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และจัดทำระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลอย่างถูกต้อง 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปจัดทำระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลของหน่วยงานที่สังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ เป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้จัดทำและบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน โดยมาจากทุกหน่วยงานในกรมรวม 10 หน่วยงาน ได้แก่ สวพ. สทช. สปล. สปก. กผง. ศสท. สลก. และกลุ่มรายงานตรงทุกกลุ่ม รวมทั้งสิ้น 45 คน โดยมีหัวข้อการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดังนี้ 
1. พื้นฐาน PHP/ความหมายของ PHP, Dynamic Web, Server-Side Scripting Language/รูปแบบการทำงาน และการเรียกใช้คำสั่งของภาษา PHP 
2. การติดตั้ง Database Web Server ที่ฝั่งเครื่องเป็น Server 
3. การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา PHP รวมถึงฟังก์ชั่นต่างๆ ของภาษา PHP 
4. การเขียน Web Application ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บไซต์แบบไดนามิก และการให้บริการเว็บไซต์ 
5. การทำงานของ Web Application ใช้ภาษา PHP มาเขียน Web Application รวมกับ My SQL โดยละเอียด 
6. หลักการทำงาน SQL เรียนรู้ระบบฐานข้อมูลและการทำงาน รวมทั้งการจัดการ MySQL 7. การใช้ PHP ติดต่อกับฐานข้อมูลแบบ Database-Driven Web pages 8. การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมสำหรับฝั่ง Server 9. การเขียนภาษา PHP เพื่อติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL/โปรแกรม Counter แบบเก็บข้อมูลลงไฟล์ แบบเก็บข้อมูลลง Database แบบใช้รูปภาพ Graphic 10. การนำ Web Application (Database on Web) ที่สร้างขึ้น เปิดใช้งานผ่านเว็บไซต์กรม

สำหรับวิทยากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้ กรมฯ ได้รับเกียรติจากอาจารย์อุเทน ทองทิพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ให้เกียรติเป็นวิทยากรตลอดหลักสูตร

ดาวน์โหลด

รวมภาพฝึกอบรม.rar
ประเภทไฟล์ : .rarขนาด : 90.33 Mbจำนวนดาวน์โหลด : 127