IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ปี 2554 ศสท. อบรมหลักสูตร "การสร้างเว็บและพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กร"

  • 22 เม.ย. 2554
  • 642

 

ศสท. ร่วมกับอาจารย์วรกิจ แสงกล้า ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงแรงงาน จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การสร้างเว็บและพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กร" วันที่ 19 - 22 เมษายน 2554  ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง 

 

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น ทั้งการรับส่งข้อมูลข่าวสาร การค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัยในทุกระดับ การติดต่อสื่อสาร การขนส่ง และด้านอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก ทั้งในภาคธุรกิจ ภาคราชการ และความเป็นอยู่โดยทั่วๆ ไป

 

ช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานออกไปสู่สาธารณะ ที่ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางหนึ่งก็คือ การจัดสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานขึ้นเพื่อใช้งานได้เอง ดังนั้น ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมฯ จึงได้รับมอบจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้เป็นผู้จัดการฝึกอบรมตามหลักสูตร การสร้างเว็บและพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กร ขึ้น

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อปรับพื้นฐานความรู้และความเข้าใจ ทบทวนแนวทางการบริหารจัดการเว็บไซต์ของกรมฯ และการจัดการและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ ให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับการพัฒนาเว็บไซต์ของกรมฯ 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจในหลักการจัดสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงานได้ 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถพัฒนารูปแบบเว็บไซต์ให้มีความทันสมัยและเป็นที่สนใจแก่ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม ตลอดจนสามารถประเมินผลการพัฒนาเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงานเองได้ 4. เพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมฯ ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลและองค์ความรู้ ตลอดจนการประสานงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ เป็นเจ้าหน้าที่ที่เคยผ่านการฝึกอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ฯ ของศูนย์สารสนเทศในปี 2553 หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้จัดสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยต้องมีความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์อย่างดี โดยมาจากทุกหน่วยงานภายในกรมฯ รวมทั้งสิ้น 40 คน เพื่อจัดฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามหัวข้อ ดังนี้
1. แนวทางการจัดทำเว็บไซต์ของกรมฯ และทบทวนการพัฒนาเว็บไซต์ของกรมฯ
2. software ที่ใช้และการลง software พื้นฐานที่จำเป็น
3. การจัดสร้างเว็บไซต์ / การสำรองและกู้คืนข้อมูลเว็บไซต์
4. การจัดการรูปภาพและกราฟฟิก
5. การจัดสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation)
6. การทำ Banner Link และการเชื่อมโยงเว็บไซต์

สำหรับวิทยากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้ กรมฯ ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์วรกิจ แสงกล้า ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเป็นวิทยากรตลอดหลักสูตร

ดาวน์โหลด

รวมภาพการฝึกอบรม.rar
ประเภทไฟล์ : .rarขนาด : 168.06 Mbจำนวนดาวน์โหลด : 107