IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ปี 2553 ศสท. อบรมหลักสูตร "การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย" รุ่นที่ 1

  • 12 มี.ค. 2553
  • 668

ศสท. จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย" รุ่นที่ 1 วันที่ 10-12 มีนาคม 2553 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน