IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ปี 2553 ศสท. อบรมหลักสูตร "การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย" รุ่นที่ 2

  • 19 มี.ค. 2553
  • 700

ศสท. อบรมหลักสูตร "การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย" รุ่นที่ 2 วันที่ 17-19 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมบรูคไซค์ วัลเล่ย์ จ.ระยอง