IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ปี 2553 ศสท. อบรมหลักสูตร "การจัดทำเว็บไซต์ ปี 2553" รุ่นที่ 1

  • 23 ก.พ. 2553
  • 680

 ศสท. จัดอบรมการจัดทำเว็บไซต์ ปี 2553 รุ่นที่ 1 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องอบรมศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน