IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ปี 2553 ศสท. อบรมหลักสูตร "การจัดทำเว็บไซต์ ปี 2553" รุ่นที่ 2

  • 02 มี.ค. 2553
  • 597

 ศสท. จัดอบรมการจัดทำเว็บไซต์ ปี 2553 รุ่นที่ 2 วันที่ 2 มีนาคม 2553 ณ ห้องอบรมศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน