IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท. พร้อมให้บริการแผนที่ขอบเขตความรับผิดชอบและแหล่งทรัพยากรรายเขต

  • 22 ต.ค. 2558
  • 913

 ศสท. พร้อมให้บริการแผนที่ขอบเขตความรับผิดชอบและแหล่งทรัพยากรรายเขต

ตามที่ ศสท. ได้รับมอบหมายให้จัดทำแผนที่ขอบเขตความรับผิดชอบและแหล่งทรัพยากรรายเขตของ สบทช.1-7 นั้น บัดนี้ ศสท. ได้ดำเนินการจัดทำเสร็จเรียบร้อยทั้ง 7 เขต โดยมีแผนที่ 2 ลักษณะ ได้แก่ แผนที่ฯ จากภาพดาวเทียม และแผนที่ฯ จาก Base Map


สามารถดาวโหลดไปใช้งานได้แล้ว ทั้งนี้หากต้องการเป็นโปสเตอร์ขนาด A0 - A1 - A2 หรือ A3 สามารถมารับได้ที่ศูนย์สารสนเทศฯ ชั้น 8 กรม ทช. ครับ

1. ขอบเขตและแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สบทช. 1 (จังหวัดระยอง)
   - 
ดาว์นโหลดแผนที่ทั้งหมด  ดาว์นโหลด
   -
แผนที่ฯ จากภาพดาวเทียม  ดาว์นโหลด
   -
แผนที่ ฯ จาก Base Map 

 ดาว์นโหลด

2. ขอบเขตและแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สบทช. 2 (จังหวัดชลบุรี) 
   
- ดาว์นโหลดแผนที่ทั้งหมด  ดาว์นโหลด
   
- แผนที่ฯ จากภาพดาวเทียม  ดาว์นโหลด
   
- แผนที่ ฯ จาก Base Map 

 ดาว์นโหลด

3. ขอบเขตและแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สบทช. 3 (จังหวัดเพชรบุรี)
   
- ดาว์นโหลดแผนที่ทั้งหมด  ดาว์นโหลด
   
- แผนที่ฯ จากภาพดาวเทียม  ดาว์นโหลด
   
- แผนที่ ฯ จาก Base Map 

 ดาว์นโหลด

4. ขอบเขตและแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สบทช. 4 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
   
- ดาว์นโหลดแผนที่ทั้งหมด  ดาว์นโหลด
   
- แผนที่ฯ จากภาพดาวเทียม  ดาว์นโหลด
   
- แผนที่ ฯ จาก Base Map  ดาว์นโหลด

5. ขอบเขตและแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สบทช. 5 (จังหวัดสงขลา)
   
- ดาว์นโหลดแผนที่ทั้งหมด  ดาว์นโหลด
 
 - แผนที่ฯ จากภาพดาวเทียม  ดาว์นโหลด
   
- แผนที่ ฯ จาก Base Map 

 ดาว์นโหลด

6. ขอบเขตและแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สบทช. 6 (จังหวัดภูเก็ต)
   
- ดาว์นโหลดแผนที่ทั้งหมด  ดาว์นโหลด
   
- แผนที่ฯ จากภาพดาวเทียม  ดาว์นโหลด
   
- แผนที่ ฯ จาก Base Map 

 ดาว์นโหลด

7. ขอบเขตและแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สบทช. 7 (จังหวัดตรัง)
 
 - ดาว์นโหลดแผนที่ทั้งหมด  ดาว์นโหลด
   
- แผนที่ฯ จากภาพดาวเทียม  ดาว์นโหลด
   
- แผนที่ ฯ จาก Base Map 

 ดาว์นโหลด