IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท. พร้อมให้บริการห้องปฏิบัติการสารสนเทศ ทช.

  • 02 พ.ย. 2558
  • 577

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ศสท. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการสารสนเทศ ทช. ใหม่แล้วเสร็จ เพื่อให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะมีขึ้นในปีงบประมาณ 2559 ทั้งระบบ War Room  Web Conference และ การฝึกอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยได้ติดตั้งระบบจอสัมผัสขนาด 65 นิ้ว ฉากรับภาพ เครื่อง Projector เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ในการอบรม 20 ที่นั่ง เครื่องพิมพ์เลเซอร์สีขนาด A0 และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมแล้วในวันนี้