IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ปี 2558 ศสท. ร่วมกับ กสท. จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ Web Conference ให้แก่หน่วยงานในส่วนกลางและศูนย์วิจัยฯ (สวพ.)

  • 17 พ.ย. 2558
  • 668

 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ Web Conference ให้กับเจ้าหน้าที่จากสำนัก กองในส่วนกลาง และศูนย์วิจัย ทช. จากพื้นที่ชายฝั่ง ณ ห้องปฏิบัติการสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กองแผนงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สำหรับวิทยากรได้รับเกียรติจากนายธเนศ พลนิกร ผู้จัดการฝ่ายฯ จากบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้