IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท. ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนา ศสท.

  • 27 พ.ย. 2558
  • 725

 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในการประชุมศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมฉลาม กองแผนงาน ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน มีรายละเอียดและข้อสั่งการดังนี้

1. การดำเนินงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมมี 5 โครงการหลัก ได้ลงนามในสัญญาครบทุกโครงการแล้ว ประกอบด้วย
      1) เช่าอินเตอร์เน็ต cloud และ Web Conference
      2) MA ระบบเครือข่าย
      3) MA ระบบฐานข้อมูล เว็บไซต์ Mobile App
      4) จัดซื้อ Firewall และ Computer 7 ชุด 
      5) MA ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
      1.1 การจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านมา ขอขอบคุณ จนท ศสท ทุกคนที่ให้ความร่วมมือช่วยกันผลักดันการจัดซื้อจัดจ้างในการดำเนินการ จนสามารถดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว
      1.2 การตรวจรับงานต่อไป ให้ประธานกรรมการตรวจการจ้าง ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามสัญญาและตรงเวลาที่กำหนดด้วย เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและมีหลักฐานการทำงานที่ครบถ้วน 

2. การดำเนินการพัฒนาเอกสาร และฝึกอบรมด้าน IT ให้เตรียมดำเนินการในไตรมาสที่ 2

3. การพัฒนาห้องปฏิบัติการสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มอบให้ ว่าที่ร้อยตรีสัญชัย วิชกูล เป็นผู้รับผิดชอบ โดยเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุม Web Conference โดยจัดอุปกรณ์ชุดที่หนึ่งไว้ที่ห้องปฏิบัติการฯ ส่วนอีกหนึ่งชุดเตรียมพร้อมเป็นโมบาย เพื่อติดตั้งยังห้องผู้บริหารตามที่ร้องขอ นอกจากนี้ ให้ประสานผู้รับผิดชอบตามเขตต่างๆ เพื่อจัดหาอุปกรณ์ให้ครบถ้วน ให้คำปรึกษาเรื่องเครือข่าย และหมั่นซักซ้อมการดำเนินการประชุม เพื่อรองรับการประชุมของผู้บริหาร

4. ระบบ Cloud มอบให้ ว่าที่ร้อยตรีสัญชัย วิชกูล เป็นผู้รับผิดชอบ ประสาน CAT เพื่อส่งมอบพื้นที่ รวม 3T. และให้ CTC จัดเตรียมพื้นที่โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก (2T.+1T.)
      4.1 พื้นที่ 2T. แรกให้แบ่งเป็น 2 ส่วน ๆ ละ 1T. ส่งมอบให้ WeWeb ดำเนินการจัดทำ DR Site ของ Web Site กรม ทช. และอีกส่วนมอบคุณณัฐพล บุญยืน ดำเนินการคู่ขนาน ให้จัดทำ DR Site ของ Web็ ลูกของเว็บไซต์กรม (Web Hosting) 
      4.2 พื้นที่ 1T. ที่เหลือ ให้ ว่าที่ร้อยตรีสัญชัย วิชกูล ประสานฝ่ายสารบรรณ และมอบให้คุณณัฐสิทธิ์ เชื้อคำจันทร์ จัดทำระบบ Backup ข้อมูลสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง

5. การตรวจรับงานจ้าง MA ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้ประสานผู้รับจ้างในการจัดทำรายงานและรวบรวมหลักฐานในการ MA ระบบฯ ให้ครบถ้วนตามที่กำหนดในสัญญาจ้าง และการสำรองข้อมูล ให้ดำเนินการทั้งในส่วนของกรมเอง (มอบคุณณัฐสิทธิ์ เชื้อคำจันทร์) และให้ประสานผู้รับจ้างว่ามีการสำรองข้อมูลอย่างต่อเนื่องหรือไม่ ทั้งนี้ หากในกรณีที่ระบบมีปัญหาจะต้องสามารถกู้ระบบคืนได้ทั้งระบบและข้อมูล

6. การพัฒนา Mobile Application ให้คุณจิตติมา เสถียรวุฒิกุล และคุณอนุวัฒน์ ทองประดับเพชร์ ประสานบริษัทที่ปรึกษาปรับปรุงระบบให้แล้วเสร็จ และส่งมอบให้ผู้รับจ้าง MA ของปีนี้ ดำเนินการพัฒนาต่อให้แล้วเสร็จตามที่กำหนดในสัญญาจ้าง โดยเน้นการเข้าถึงง่าย เป็นที่น่าสนใจ สามารถรองรับการดำเนินงานของกรม และระบบสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้ และให้เร่งการดำเนินงานในส่วนของ Mobile Application ให้ควบคุมและตรวจสอบการใช้งานว่ามีประสิทธิภาพ และมีข้อขัดข้องในการใช้งานหรือไม่ หากมีให้รีบติดต่อและประสานผู้รับจ้างให้รีบแก้ไขโดยเร็ว

7. การพัฒนาชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มอบให้คุณจิตติมา เสถียรวุฒิกุล เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำและพัฒนาให้ทันสมัย เพื่อให้กรมมีข้อมูลพื้นที่ฐานที่ถูกต้อง ครบถ้วน หลากหลาย และสามารถนำมาใช้งานวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลทรัพยากรอื่นๆ ของกรมได้

8. การจัดทำแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เสนอของบประมาณเพื่อดำเนินการในปี 2560 เพือรองรับการพัฒนาตามแผนแม่บท เนื่องจากฉบับเดิมที่ใช้อยู่จะหมดระยะเวลาที่กำหนดในปี 2559 โดย ศสท ของบประมาณนี้มา 2 ปีแล้ว แต่ไม่ได้รับการสนับสนุน

9. ตามสัญญาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ศสท จะได้เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ 7 ชุด และ Firewall  มอบให้ ว่าที่ร้อยตรีสัญชัย วิชกูล ดำเนินการตรวจรับตามสัญญาให้ครบถ้วน และมอบคุณศุภชัย ฤากิจ จนท พัสดุ เตรียมดำเนินการขอหมายเลขคุภัณฑ์ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุกรมต่อไป

10. มอบให้ นายศูภชัย ฤากิจ จัดทำตาราง/ขั้นตอนการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดการคืนเงินหลักประกันสัญญา และให้คุณจิตติมา เสถียรวุฒิกุล และคุณอนุวัฒน์ ทองประดับเพชร์ ตรวจสอบ ดำเนินการปรับแก้ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ ศสท ในปีต่อๆ ไป

11. การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของ ศสท มอบให้ นายศูภชัย ฤากิจ เป็นผู้รับผิดชอบงาน โดยสำรวจความถูกต้องของข้อมูลว่ามีเท่าใด อันไหนจะจำหน่าย และประสานผู้เกี่ยวข้องดำเนินการขายทอดตลาดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

12. งานบำรุงรักษาโครงการระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช. ปี 2559 ให้คุณจิตติมา เสถียรวุฒิกุล และคุณอนุวัฒน์ ทองประดับเพชร์ ควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กำชับในส่วนของการเข้ามานั่งทำงานที่กรมเดือนละ 2 ครั้ง โดยในการเข้ามานั้นขอให้ลงชื่อเป็นหลักฐาน และจัดทำเนื้องานให้ชัดเจน เน้นการ MA การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในรูปแบบใหม่ๆ รูปลักษณ์ หน้าเว็บ ของระบบให้ดูทันสมัยขึ้น

13. โครงการเช่าสัญญาณอินเตอร์ฯ ทีมี CAT เป็นผู้รับจ้าง ขอให้กรรมการตรวจรับ เก็บหลักฐานประกอบในการส่งงานของ CAT ทุกครั้ง ทุกเรื่อง และให้ส่งกรม 1 ชุด หรือตามที่กำหนดในสัญญา ทุกสิ้นเดือน เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบและไม่ล่าช้า โดยในรายงานต้องมีรายละเอียดเป็นไปตามสัญญาจ้าง เพื่อประกอบการเบิกเงินประจำงวดงาน

14. การให้บริการอินเตอร์เน็ตภายในกรม ในปีงบประมาณ 2559 ขอให้เจ้าหน้าที่ของ ศสท. ทุกท่าน ทำความเข้าใจกับผู้ใช้งานทุกคนเกี่ยวกับการให้บริการที่จะมีการปรับเปลี่ยน เพื่อให้รองรับกับ FireWall ตัวใหม่ และที่สำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ใช้งาน ทุกระดับ ได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และที่สำคัญเพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และระเบียบด้านความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ โดยระบบจะแยกเป็น 2 ระบบใหญ่ คือ ระบบ LAN และระบบ WiFi ในการ set ระบบ ให้ ว่าที่ร้อยตรีสัญชัย วิชกูล เป็นผู้ดำเนินการประสานผู้รับจ้าง ดำเนินการดังนี้
      14.1 ให้จัดทำบัญชีผู้ใช้งาน มีรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน (ชื่อ นามสกุล สังกัด เบอร์โทร e-mail ประเภท ขรก พนง ลป ตำแหน่ง ฯลฯ) เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และบริหารจัดสรร bandwidth ได้ง่าย โดยให้แยกบัญชีผู้ใช้งานระบบ LAN และ Wifi ออกจากกัน
      14.2 ระบบ LAN สามารถให้บัญชีผู้ใช้งานได้ตามที่ร้องขอ โดยไม่จำกัด เนื่องจากจะเป็นการใช้งานผ่านเครือข่าย LAN เท่านั้น โดยใช้ Firewall ตัวใหม่ ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า สามารถควบคุมและบริหารระบบเครือข่ายได้ดีกว่า ในการเข้าใช้งานผู้ใช้งานจะต้อง Login ตามระบบเช่นเดิม เพื่อยืนยันตัวบุคคลในการเข้าใช้งาน จึงจะสามารถเข้าใช้งานได้ (1 user / 1 PC)
      14.3 ระบบ Wifi ให้ล้างบัญชีเก่าทั้งหมด และเตรียมฐานข้อมูล เพื่อจัดทำบัญชีผู้ใช้งานใหม่ โดยการใช้งานผ่าน wifi เบื้องต้น ให้สิทธิเฉพาะข้าราชการเท่านั้น เนื่องจาก Firewall ตัวเก่าที่นำมาใช้งาน มีประสิทธิภาพไม่มาก รองรับได้ไม่เกิน 300 คน
      14.4 การใช้งานผ่าน wifi จะต้องให้ผู้ใช้งานนำอุปกรณ์ ประเภท Notebook / Smart Phone และ Tablet มาลงทะเบียน หรือทำ Mac Address กับทางเจ้าหน้าที่ของ ศสท. เท่านั้น และการเข้าใช้งานจะต้อง Login ตามระบบอีกครั้ง เพื่อยืนยันตัวบุคคลในการเข้าใช้งาน จึงจะสามารถเข้าใช้งานได้ (1 user / 1 Device)

15. การติดตั้ง Server ของหน่วยงานต่างๆ ภายในกรม ทช. ส่วนกลาง ให้เจ้าหน้าที่ ศสท ทำความเข้าใจกับหน่วยงาน ถึงความมั่นคงปลอดภัยของระบบ โดยไม่อนุญาตให้ติดตั้ง Server เองตามหน่วยงาน หากต้องการใช้งานเพื่อเป็น Server หรือเป็น Sub Domain กรม ทช. (ภายใต้ WWW.dmcr.go.th) จะต้องเสนอความต้องการตามแบบฟอร์ม เพื่อนำ Serevr มาฝากที่ ศสท เท่่านั้น จึงจะต่อเชื่อมระบบให้