IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ส่วนติดตามและประเมินผล จัดฝึกอบรมรายงานตามระบบจัดทำแผนปฏิบัติงานฯ

  • 28 ธ.ค. 2558
  • 445

 

 วันที่ 28 ธันวาคม 2558 ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในการรายงานตามระบบจัดทำแผนปฏิบัติและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ ห้องปฏิบัติการสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กองแผนงาน โดยมีผู้เข้าอบรมจากบุคคลากรในหน่วยงาน ทช. รวมประมาณ 75 คน ระหว่างวันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2558 การอบรมในครั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

บรรยากาศการฝึกการอบรม