IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ปี 2559 ศสท.จัดฝึกอบรมระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • 06 ม.ค. 2559
  • 885

 วันที่ 6 มกราคม 2559 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นประธานเปิด การฝึกอบรมระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระยะที่ 2 ประกอบด้วย ระบบฐานข้อมูลกลางสำหรับงานวิจัย (RIS) และระบบฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมการทำงานของเครือข่ายการมีส่วนร่วม (CN) (เฉพาะส่วนกลาง) ณ ห้องปฏิบัติการสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กองแผนงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานภายใน กรม ทช. รวม 33 คน
สำหรับวิทยากรได้รับเกียรติจาก นายวัฒนพล คำนวณศิลป์  ประธานบริษัท วีเว็บพลัส จำกัด เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม.

รูปบรรยากาศการฝึกอบรม