IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท. ประชุมประจำเดือนมกราคม 2559 ชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนา ศสท.

  • 06 ม.ค. 2559
  • 826

วันที่ 6 มกราคม 2559 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในการประชุมศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำเดือมกราคม 2559 ณ ห้องประชุมฉลาม กองแผนงาน ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีรายละเอียดและข้อสั่งการดังนี้

1. เน้นการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายอย่างใกล้ชิด เพราะทุกสาขางานมีความต่อเนื่องกัน ทั้งทางด้านเว็บไซต์ ฐานข้อมูล Social Network ด้าน Mobile Application และด้านระบบเครือข่าย โดยขอให้ใช้ที่ปรึกษาที่กรมได้มาให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากเกิดปัญหาใดๆ ขึ้นกับระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของกรม ให้ใช้ที่ปรึกษาในการวิเคราะห์ ให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือ จะทำการใดๆ ในระบบสารสนเทศฯ ขอให้ปรึกษากันก่อน รวมทั้งที่ปรึกษาด้วย เพราะจะมีผลกระทบต่อเนื่องกันทั้งระบบ ทั้งนี้ ระบบงานได้มอบหมายให้ที่ปรึกษาเป็นตัวหลักในการแก้ไขปัญหาและการทำงาน เนื่องจากได้ดำเนินการจ้างภายใต้โครงการของศูนย์สารสนเทศฯ แล้ว โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศฯ ทุกคนต้องเรียนรู้ เพื่อศึกษาให้เข้าใจและต่องานได้ทั้งระบบ

2. การทำงานต่างๆ ให้จัดทำให้เป็นมาตรฐาน มีบันทึก หนังสือ ประกาศ คำสั่ง และให้แจ้งเวียน เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข่้องถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันตามกฎหมาย กฏ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ประกาศต่างๆ 

3. เน้นการทำงานประสานเชิงรุกร่วมกับบริษัทที่มาเป็นที่ปรึกษาทั้ง 3 บริษัท คือ บริษัท
CAT  บริษัท CTC และ บริษัท WewebPlus ในการดำเนินงานตามโครงการจัดจ้างตลอดปีงบประมาณ 2559 โดยให้ดูเนื้องานตาม TOR ที่ทั้ง 3 บริษัทก่อน และจะต้องกำกับงานให้ส่งงานตามงวดงานให้ครบถ้วน และหากมีปัญหาในการทำงานเกี่ยวกับระบบต่างๆ ด้านไอทีของกรมให้ปรึกษากับบริษัทที่ปรึกษาก่อนเสมอ เนื่องจากอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทที่ปรึกษา

4. มอบหมายให้ฝ่ายเครือข่าย เร่งดำเนินการสรุปฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้แก่
    4.1 การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายภายในกรม ทช. ที่ได้มีการสำรวจไปแล้วเมื่อต้นปี 2558
    4.2 บัญชีจุดเชื่อมโยงระบบ LAN ภายในกรม
    4.3 บัญชีการยืนยันตัวบุคคล ทั้งระบบ LAN และ WIFI
    4.4 บัญชี e-mail กรม

    เพื่อสรุปเสนอ ผอ.กผง. และรวบรวมฐานข้อมูลดังกล่าว เพื่อการวางแผนการดำเนินงานด้านเครือข่ายในปีต่อๆ ไปได้อย่างเป็นระบบ และรายงานผลเป็นประจำทุกเดือน และอัพเดทฐานข้อมูลการใช้งาน ผู้ใช้งาน ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยอ้างอิงจากฐานข้อมูลของส่วนการเจ้าหน้าที่ และหากบุคคลใดมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่หน่วยงานให้อ้างอิงตามคำสั่งแจ้งเวียนของส่วนการเจ้าหน้าที่ หรือจากนามสงเคราะห์ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ฐานข้อมูลการใช้งานจะต้องตรงกันกับแบบฟอร์มที่ขอเปิดการใช้ทุกรายการ เช่น แบบฟอร์มขอเปิดใช้งานอีเมลล์กรม แบบฟอร์มขอเปิดใช้งาน LAN และ WiFi เพื่อสะดวกในการตรวจสอบในภายหลัง โดยเฉพาะกรณีที่เกิดการกระทำผิดตาม พรบ. ที่เกี่ยวข้อง

5. กำหนดนโยบายการใช้งานอินเตอร์เน็ตในห้องประชุมต่างๆ เพื่อการนำเสนองาน โดยให้ผ่านเฉพาะระบบ LAN เท่านั้น ทั้งนี้ มอบหมายให้ฝ่ายเครือข่ายประสาน TOT สำรวจและเปิด port LAN เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานอินเตอร์เน็ตในห้องประชุม รวม 9 จุด ดังนี้ 
    5.1 ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9  จำนวน  2 จุด
    5.2 ห้องประชุมฉลาม และห้องประชุมพะยูน ชั้น 8 ห้องละ 1 จุด รวม 2 จุด
    5.3 ห้องประชุมโกงกาง และห้องประชุมลำพู ชั้น 7 ห้องละ 1 จุด รวม 2 จุด
    5.4 ห้องประชุมปะการัง และห้องประชุม สวพ. ชั้น 6 ห้องละ 1 จุด รวม 2 จุด
    5.5 ห้องประชุมโลมา ชั้น 5 จำนวน 1 จุด
    และให้ฝ่ายเครือข่ายประสานผู้รับผิดชอบห้องประชุมต่างๆ ว่าได้เปิด Port LAN ให้แล้ว ไม่ต้องใช้ WIFI ให้ใช้ผ่านระบบ LAN เท่านั้น โดยจะได้รับบริการที่ดีกว่า แต่การเข้าใช้งานจะต้องยืนยันตัวบุคคลก่อนเข้าใช้งานตามปกติ ส่วนค่าใช้จ่ายในการเปิด Port LAN ศสท. จะเป็นผู้รับผิดชอบให้ทั้งหมด

6. ผลการใช้งานอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบ LAN พบว่า มีความเร็วในภาพรวมของการเข้าใช้งานดีขึ้นมาก โดยความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 30-40 MB บางวันอาจถึง 70 MB จาก 80/30 MB และมีความเร็วเฉลี่ยในการเข้าใช้งานผ่านระบบ WIFI อยู่ที่ 10-15 MB ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานในขณะนี้ และโดยรวมแล้วไม่กระทบต่อระบบเครือข่ายของกรม ทั้งนี้ในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ มอบหมายให้ฝ่ายเครือข่ายสรุปผลการใช้งาน วิเคราะห์ความต้องการกับที่ปรึกษา CTC เพื่อเป็นองค์ประกอบการตัดสินใจในการเช่าใช้บริการอินเตอร์ในปีต่อๆ ไปให้เพียงพอต่อการใช้งานของกรม

7. ฝ่ายเครือข่าย แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ WIFI ว่า ความเร็วในการใช้งานผ่านระบบ WiFi ในขณะนี้ ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากอุปกรณ์ส่งสัญญาณ WiFi ที่เช่าจาก TOT ยังเป็นรุ่นเก่า ไม่สามารถส่งสัญญาณได้เต็มที่ หากมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวใหม่ที่ทันสมัย ก็สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพที่ได้รับสัญญาณจาก CAT 

8. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบลงทุน ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นและส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว มอบหมายให้ฝ่ายพัสดุ เร่งดำเนินการขอเลขทะเบียนครุภัณฑ์จากฝ่ายพัสดุของกรม และมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับ จนท ของ ศสท. โดยจัดทำฐานข้อมูลให้เรียบร้อย และรายงานต่อ ผอ.ศสท. สำหรับคอมพิวเตอร์ชุดเก่าทั้งหมด ให้จัดชุดให้เหมือนกันแล้วนำไปไว้ในห้องปฎิบัติการสารสนเทศฯ หรือทดแทนตัวเก่าที่ชำรุด

9. การดำเนินการระบบ Auto IP ขณะนี้ได้เริ่มเปิดทดลองการใช้งานกับ ศสท. เป็นหน่วยงานแรก เพื่อทดลองข้อดีข้อเสียของการใช้งานและการเซ็ตระบบ ซึ่งผลการดำเนินงานสามารถใช้ได้ดีไม่มีปัญหาใดๆ ทั้งนี้หากมีความพร้อมแล้วจะดำเนินการทำทั้งกรม เพื่อให้เป็นมาตรฐานและลดความเสี่ยงด้านระบบเครือข่าย

10. การเตรียมความพร้อมสำหรับการยกฐานะ ศสท. เป็นระดับกอง มอบหมายให้ทุกฝ่ายช่วยกันทำหน้าที่และรับผิดชอบงานของแต่ละฝ่ายให้เต็มที่ สำหรับฝ่ายฐานข้อมูล สารสนเทศ ภูมิสารสนเทศ พยายามคิดงาน ใหม่ๆ ที่ก้าวล้ำตามเทคโนโลยี และติดตามงานด้านฐานข้อมูลกลางให้มีข้อมูลใหม่ๆ ที่อัพเดทเสมอ ตรวจสอบระบบให้สามารถใช้งานได้เพื่อรองรับการใช้งานของนักวิชาการ สำหรับเจ้าหน้าที่ทุกท่านให้เตรียมความพร้อมของตนเองเพื่อโอกาสที่ก้าวหน้าต่อไป

 

 
 
 
 

รูปบรรยากาศการประชุม