IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท. ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนา ศสท.

  • 08 ก.พ. 2559
  • 934

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในการประชุมศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2559 ณ ห้องประชุมฉลาม กองแผนงาน ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีรายละเอียดและข้อสั่งการดังนี้

1. เน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม โดยให้ทุกฝ่ายประสานการทำงานร่วมกันในทุกๆ ด้าน เนื่องจากงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความเกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยงกันทุกระบบ
2. การใช้งานระบบ cloud (CAT) ได้แบ่งการทำงานเป็น  2 servers หลัก ดังนี้
    2.1 server No.1 มีเนื้อที่ 2 TB แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน โดยเนื้อที่ 1 TB แรก ให้ใช้ในการปฏิบัติงานของระบบเว็บไซต์และระบบงานต่างๆ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นหลัก ส่วนอีก 1 TB ให้ใช้ในการสำรองข้อมูลเว็บไซต์กรมไว้บนระบบ Cloud เพื่อลดความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการเว็บไซต์ในกรณีที่เว็บล่มหรือมีปัญหาในการใช้งาน ทั้งนี้ เว็บไซต์กรมได้ทำระบบสำรอง DR Site กลับมาที่ Server 239 ที่ตั้งไว้ที่กรมและสำรองข้อมูลไว้ใน NAS อีกด้วย
     2.2 server No.2 มีเนื้อที่ 1 TB จากเดิมใช้ในการสำรองข้อมูลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์อยู่ แต่เนื่องจากมีความจำเป็นในการใช้งานเพื่อทำระบบสำรอง (DR Site) ของ Web Hosting เพื่อให้เกิดความมั่นคงของระบบเว็บไซต์และระบบงานลูกของกรม (ภายใต้ dmcr.go.th) มากกว่าจึงขอให้พัฒนาเป็นระบบสำรอง ส่วนระบบหลักให้ใช้ Server 242 เพื่อลดปัญหาการเชื่อมโยงมาที่ IP ใหม่ ทั้งนี้ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีการสำรองงานไว้กับบริษัท Excellink ที่ MA ระบบอยู่และฝ่ายเครือข่ายสำรองข้อมูลไว้ใน HDD External ด้วย (มอบหมายให้ นายณัฐสิทธิ์ เชื้อคำจันทร์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เป็นผู้รับผิดชอบ)
       การดูแล server ใน cloud และ DR Site มอบหมายให้ คุณณัฐพล บุญยืน นักวิชาการเผยแพร่ เป็นผู้รับผิดชอบ โดยให้ดำเนินการติดตั้ง โอนย้าย และ back up ข้อมูลและระบบงานให้รอบคอบ ครบถ้วน เรียบร้อย โดยให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในมีนาคม 2559 ทั้งนี้ ให้ประสานกับทีมงานและที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิดด้วย
3. นโยบายและมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทุกฝ่ายพิจารณาและจัดทำให้ครบถ้วนทุกด้าน แบบเป็นมาตรฐาน มีหนังสือ ประกาศ คำสั่ง แล้วให้แจ้งเวียนเพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันตามกฎหมาย
4. ตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ 2559 ศูนย์สารสนเทศได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำตัวชี้วัดประจำกองแผนงาน ชื่อตัวชี้วัด การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ โดยปีนี้กรมคาดว่าจะต้องจัดทำ 15 ข้อ จากตัวชี้วัดทั้งหมด 24 ข้อ โดยตัวชี้วัดส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับงานทางด้านเครือข่าย โดยมอบหมายให้นายสัญชัย วิชกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เป็นผู้ประสานบริษัทที่ปรึกษาให้คำปรึกษาและรีบดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลและหลักฐานรองรับการตรวจประเมินในช่วงปลายปีงบประมาณ 2559
5. การบริหารจัดการโครงการจ้างของบริษัทที่ปรึกษาต่างๆ ให้ประธานแต่ละงาน ติดตามงานอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการส่งมอบงานประจำงวดให้ควบคุมให้ส่งงานให้ทันตามกำหนด การส่งรายงานประจำเดือน/ประจำงวด ขอให้มีเอกสาร รูป เนื้อหาประกอบ แนบมาในรายงานให้ชัดเจน เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถอ่านได้และเข้าใจได้ด้วย เช่น อธิบายตาราง กราฟ รูปประกอบ เป็นต้น
6. มอบหมายให้ฝ่ายด้านเครือข่าย ดำเนินการสรุปฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลฐานของกรมมาในรายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ประกอบด้วย
    6.1 การใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ภายในกรม ทช. ที่ได้มีการสำรวจไปแล้วเมื่อต้นปี 2558
    6.2 จุดเชื่อมโยงเครือข่ายภายในกรม (ระบบ LAN)
    6.3 การยืนยันตัวบุคคล (Authen system ทั้งระบบ LAN และ Wifi) 
    6.4 บัญชีอีเมลล์กรมให้ตรวจสอบให้เป็นปัจจุบัน โดยอ้างอิงจากนามสงเคราะห์ที่มีการแจ้งเป็นหนังสือเวียนคำสั่ง เป็นหลัก
7. การปรับปรุงฐานข้อมูลในนามสงเคราะห์ ให้อ้างอิงจากหนังสือแจ้งเวียนของกรม และนำwxอัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ (มอบหมายนางสาวจิราวรรณ มานะกิจ)
8. web conference ให้นำเข้าคู่มือการใช้งานไว้ในเว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดไปศึกษาการใช้งาน และให้เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศทุกท่านเรียนรู้การใช้งาน การตั้งค่า เพื่อสามารถทำงานแทนกันได้โดยไม่ติดขัดต่อการใช้งานในภาพรวม
9. การเชื่อมต่อสาย lan ในห้องประชุม หากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้เร่งดำเนินการส่งเบิกใบสำคัญให้เรียบร้อย ในการในเชื่อมต่อสาย LAN ของทุกห้องประชุมให้ต่อสาย LAN ขนาดยาวประมาณ 3-5 เมตร ทิ้งไว้ในทุกๆ ห้องประชุมด้วย เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานและความเสถียรในการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต
10. การเขียนหนังสือราชการ/การตอบหนังสือราชการ/การเขียนรายงาน ให้เจ้าหน้าทีทุกท่านให้ความสำคัญและฝึกฝนการร่างหนังสือราชการให้มากขึ้น เพื่อพัฒนาตนเองให้สามารถโต้ตอบหนังสือราชการได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ
11. นายสัญชัย วิชกูล ได้สรุปการใช้งานอินเตอร์เน็ตดังนี้ ปัจจุบัน CAT ส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ความเร็ว 80/30 Mbps. มีการใช้งานความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 50-60 Mbps. โดยพบว่ามีการให้บริการที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น จากการติดตั้งและ Set up Firewall ใหม่ที่มีการบริหารจัดการที่ดีขึ้น และยังมีการบีบ peer-to-peer Youtube media ต่างๆ และการป้องกันการโหลด Bit
      สำหรับเจ้าหน้าที่ ศสท. ทุกคน ในฐานะ Tester เพื่อตรวจสอบระบบ และได้รับสิทธิมากกว่าคนอื่นๆ นั้นในการใช้งานอินเตอร์เน็ต ขอให้คำนึงถึงความเหมาะสมในการใช้งานทุกรูปแบบ ทั้งเวลาในการใช้งานและเว็บไซต์จะไปเข้าด้วย

12. การใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านระบบ WiFi ปัจจุบันยังใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากติดปัญหาด้านอุปกรณ์กระจายสัญญาณของ TOT ที่เป็นปัญหาคอขวดอยู่ จึงมอบหมายให้นายสัญชัย วิชกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ประสาน TOT เพื่อขอคำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไข และจะได้เตรียมตั้งงบประมาณเพื่อขอดำเนินการได้ในปีถัดไป
13. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่จะขายทอดตลาด ให้เร่งดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2559 เพื่อไม่ให้ล่าช้าและทันกำหนดตามปีงบประมาณ มอบหมายให้นายศุภชัย ฤากิจ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ดำเนินการ หากติดขัดประการใดขอให้รายงานผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศได้โดยตรง ทั้งนี้ให้ประสานกับฝ่ายเครือข่ายเพื่อตรวจสอบจำนวนเครื่องเพื่อดำเนินการขายให้ครบถ้วนและถูกต้องตามระเบียบ
14. 
วัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ที่มีการเบิกมาใช้งาน ขอให้ทำบัญชีการใช้งานทุกครั้งตามระเบียบที่กำหนดไว้ โดยให้นายศุภชัย ฤากิจ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ดำเนินการเบิกจ่ายและคุมบัญชี ขอให้ทำบัญชีให้เป็นปัจจุบันด้วย
15. การดำเนินการระบบ Auto IP ปัจจุบันฝ่ายเครือข่ายได้ดำเนินการแล้วเสร็จในชั้น 5 , 8 และ 9 ซึ่งพบว่าสามารถใช้งานได้ปกติ ไม่ติดขัดใดๆ ต่อการใช้งาน ในส่วนของชั้นอื่นๆ จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จต่อไป
16. การจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Printer และ UPS Tower) ให้ฝ่ายเครือข่ายเร่งประสานบริษัทเข้ามาดำเนินการได้เลย เนื่องจากพบว่าขณะนี้ Printer มีสภาพชำรุดมากและไม่สามารถใช้งานได้ต่อไป มอบหมายให้นายสัญชัย วิชกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เป็นผู้ดำเนินการ 

บรรยากาศการประชุม