IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ปี 2559 ศสท. อบรมหลักสูตร "การสำรวจข้อมูลจากระยะไกลและการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ "

  • 04 มี.ค. 2559
  • 1249

 

 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นประธานเปิดการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรการสำรวจข้อมูลจากระยะไกลและการใช้ระบบสารสนเทศภูมิสาสตร์ สำหรับงานด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีนางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นผู้กล่าวรายงานการฝึกการอบรมระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2559 ณ. โรงแรมการ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท พัทยา 

 

ตามที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในภาพรวมของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านระบบฐานข้อมูล (Database) ระบบงาน (Web Application) การบริหารจัดการเว็บไซต์ (website) สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network : Facebook Line Twitter และ Instagram) Mobile Application 

 

สื่อเอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) และการจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (แผนที่ออนไลน์) ซึ่งจากการดำเนินงานต่างๆ ที่ผ่านมา กรมฯ มีการพัฒนาเนื้อหาและกระบวนการไปอย่างมาก แต่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอีกเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการผลิตชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS Data) เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ของกรมฯ 

 

การสำรวจข้อมูลจากระยะไกล (Remote Sensing: RS) นับเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่มีความสำคัญในการนำมาประยุกต์ใช้ เพื่องานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเชิงพื้นที่อย่างมาก ทั้งในด้านความหลากหลายของรายละเอียดภาพและความถี่ในการบันทึกซ้ำที่เดิมที่มากขึ้น จึงทำให้ได้ข้อมูลจากดาวเทียมอย่างรวดเร็วตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดี เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำมาประยุกต์ใช้ในงานด้านการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

 

ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับการปฏิบัติงานด้านการจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศชายฝั่งอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐานในการบริหารจัดการ รองรับการปฏิบัติงานของกรมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บุคลากรของกรม ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองแผนงาน ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีความประสงค์จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การสำรวจข้อมูลจากระยะไกลและการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับงานด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” ในครั้งนี้

โดยมีวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมครั้งนี้ เพื่อ
1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดทำชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล ให้แก่บุคลากรของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
2. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
3. เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเชิงพื้นที่ระหว่างหน่วยงานภายในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบนมาตรฐานเดียวกันตามความต้องการของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานด้านข้อมูลเชิงพื้นที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่ป่าชายเลน ป่าชายหาดและพื้นที่ชายฝั่งทะเล โดยได้รับมอบหมายจากหน่วยงานหลักของกรมฯ 11 หน่วย ได้แก่ สวพ. สทช. สปล. กบช. และ สบทช. ที่ 1-7 รวมทั้งสิ้น 40 คน

สำหรับวิทยากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้ กรมฯ ได้รับเกียรติจากคุณลิญ กีรติกุลสุนทร และคณะจากบริษัท แลนด์ อินโฟ คอนเน็กต์ จำกัด  ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ในด้านนี้เป็นอย่างยิ่ง โดยท่านวิทยากรได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้กับกรมฯ ตลอดทั้งหลักสูตร

รูปการฝึกอบรมอบรม

 
 
 
       

 

ดาวน์โหลด

รูปอบรม 29 กุมภาพันธ์ 2559.rar
ประเภทไฟล์ : .rarขนาด : 3.15 Mbจำนวนดาวน์โหลด : 138
รูปอบรม 01 มีนาคม 2559.rar
ประเภทไฟล์ : .rarขนาด : 1.62 Mbจำนวนดาวน์โหลด : 120
รูปอบรม 02 มีนาคม 2559.rar
ประเภทไฟล์ : .rarขนาด : 1.91 Mbจำนวนดาวน์โหลด : 120
รูปอบรม 03 มีนาคม 2559.rar
ประเภทไฟล์ : .rarขนาด : 2.33 Mbจำนวนดาวน์โหลด : 118
รูปอบรม 04 มีนาคม 2559.rar
ประเภทไฟล์ : .rarขนาด : 2.27 Mbจำนวนดาวน์โหลด : 121
รูปรับเกียรติบัตร.rar
ประเภทไฟล์ : .rarขนาด : 2.51 Mbจำนวนดาวน์โหลด : 120