IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท. รับการตรวจประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐจาก กพร.

  • 09 มี.ค. 2559
  • 425

วันที่ 9 มีนาคม 2559 ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับกลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการ (กพร.) รับการตรวจประเมินประสิทธิการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดหลักของกรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยได้ชี้แจงเกี่ยวกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ ประกอบด้วย การพัฒนาด้านระบบเครือข่าย ความปลอดภัย นโบายที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูล องค์ความรู้ ฐานข้อมูล การปฏิบัติงานตามแผนแม่บทการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผลการชี้แจงสามารถเพิ่มคะแนนในตัวชี้วัดดังกล่าวของกรมฯ จาก 3.5 เป็น 4.8