IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ปี 2557 ศสท. อบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการเว็บไซต์องค์กรแบบมืออาชีพ"

  • 23 พ.ค. 2557
  • 1293

นายธนา ยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นประธานเปิดการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรการบริหารจัดการเว็บไซต์องค์กรแบบมืออาชีพ โดยมีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นผู้กล่าวรายงานการฝึกการอบรมระหว่างวันที่ 20-23 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม ทรี ซิกตี้ ไพว์ พัทยาเหนือ จ.ชลบุรี

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น และมีหลายช่องทาง หลายชนิดของอุปกรณ์ ให้เราได้เข้าถึงอย่างสะดวก รวดเร็ว ทั้งการรับและส่งข้อมูลข่าวสาร การค้นคว้าข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัย การติดต่อประสานข้อมูล การสื่อสาร การขนส่ง และด้านอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก ทั้งในภาคธุรกิจ ภาคราชการ และความเป็นอยู่โดยทั่วๆ ไปการจัดสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ นับเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานออกไปสู่สาธารณะ ที่ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล กิจกรรม และผลงานของหน่วยงานออกไปสู่สาธารณะ ศูนย์สารสนเทศฯ กองแผนงาน ได้เคยจัดการอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ไปแล้วในปี 2554 ซึ่งได้รับความร่วมมือในการพัฒนาเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกรมฯ ขึ้นมาเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของกรมฯ เป็นจำนวนมาก แต่การบริหารจัดการเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงานยังมีมาตรฐานที่แตกต่างกัน ดังนั้น ในปี 2557 ศูนย์สารสนเทศฯ กองแผนงาน จึงได้พัฒนาหลักสูตร “การบริหารจัดการเว็บไซต์องค์กรแบบมืออาชีพ (WebSite Management)” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้มีความปลอดภัย มีมาตรฐานการออกแบบ นำเสนอ จัดเก็บข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่ และมีมาตรฐานตามที่สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ได้กำหนดไว้

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมครั้งนี้ เพื่อ
1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการเว็บไซต์ให้แก่บุคลากรของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
2. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ตามมาตรฐานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ได้
3.เพื่อให้สามารถต่อยอดการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ตรงต่อความต้องการของผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ