IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ปี 2559 ศสท.จัดฝึกอบรมระบบฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมการทำงานของเครือข่ายการมีส่วนร่วม : CN

  • 31 มี.ค. 2559
  • 710

 วันที่ 31 มีนาคม 2559 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นประธานเปิด การฝึกอบรมระบบฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมการทำงานของเครือข่ายการมีส่วนร่วม : CN (ระดับ Admin : ผู้ดูแลระบบและนำเข้าข้อมูล) (เฉพาะส่วนกลาง) ณ ห้องปฏิบัติการสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กองแผนงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานภายใน กรม ทช. รวม 33 คน

สำหรับวิทยากรได้รับเกียรติจาก นายวอรรถสิทธิ คำนวณศิลป์  บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม.

รูปบรรยากาศการฝึกอบรม