IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท. ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2559 ชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนา ศสท.

  • 31 มี.ค. 2559
  • 578

 

 

 

วันที่ 31 มีนาคม 2559 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในการประชุมศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำเดือนมีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมฉลาม กองแผนงาน ชั้น8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีรายละเอียดและข้อสั่งการดังนี้

 

 

1. ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม โดยให้ทุกฝ่ายประสานการทำงานร่วมกันในทุกๆ ด้าน เนื่องจากงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมฯ มีความเกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยงกันทุกระบบ/ทุกฝ่าย/ทุกคน และขอให้ปฏิบัติงานในฐานะ tester ของทุกระบบเพื่อตรวจสอบการทำงาน และตามที่ได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ด้าน IT มากกว่าหน่วยงานอื่นๆ ก็ขอให้คำนึงถึงการใช้ปฏิบัติเพื่อการปฏิบัติงานเป็นหลักด้วย
2. การใช้งานระบบ cloud (CAT) ได้แบ่งการทำงานเป็น 2 servers หลัก ดังนี้
    2.1 server No.1 มีเนื้อที่ 2 TB แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน โดยเนื้อที่ 1 TB แรก ให้ใช้ในการปฏิบัติงานของระบบเว็บไซต์และระบบงานต่างๆ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นหลัก ส่วนอีก 1 TB ให้ใช้ในการสำรองข้อมูลเว็บไซต์กรมไว้บนระบบ Cloud เพื่อลดความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการเว็บไซต์ในกรณีที่เว็บล่มหรือมีปัญหาในการใช้งาน ทั้งนี้ เว็บไซต์กรมได้ทำระบบสำรอง DR Site กลับมาที่ Server 239 ที่ตั้งไว้ที่กรมและสำรองข้อมูลไว้ใน NAS อีกด้วย
    2.2 server No.2 มีเนื้อที่ 1 TB จากเดิมใช้ในการสำรองข้อมูลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์อยู่ แต่เนื่องจากมีความจำเป็นในการใช้งานเพื่อทำระบบสำรอง (DR Site) ของ Web Hosting เพื่อให้เกิดความมั่นคงของระบบเว็บไซต์และระบบงานลูกของกรม (ภายใต้ dmcr.go.th) มากกว่าจึงขอให้พัฒนาเป็นระบบสำรอง ส่วนระบบหลักให้ใช้ Server 242 เพื่อลดปัญหาการเชื่อมโยงมาที่ IP ใหม่ ทั้งนี้ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีการสำรองงานไว้กับบริษัท Excellink ที่ MA ระบบอยู่และฝ่ายเครือข่ายสำรองข้อมูลไว้ในHDD External ด้วย (มอบหมายให้ นายณัฐสิทธิ์ เชื้อคำจันทร์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เป็นผู้รับผิดชอบ)
    การดูแล server ใน cloud และ DR Site (server 239 Web DMCR และ server 242 Web Hosting) มอบหมายให้ นางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนายณัฐพล บุญยืน นักวิชาการเผยแพร่ เป็นผู้รับผิดชอบ โดยให้ดำเนินการติดตั้ง โอนย้าย และ back up ข้อมูลและระบบงานให้รอบคอบ ครบถ้วน เรียบร้อย ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นในเดือนมีนาคม 2559 แล้ว
3. การบริหารจัดการ Server ฐานข้อมูล ซึ่งมีอยู่ 2 Servers คือ server 235 CN & RIS และ server 237 Marinegiscenter มอบหมายให้นายอนุวัฒน์ ทองประดับเพชร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวศศิชา มณีฉาย เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เป็นผู้รับผิดชอบ
4. ตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ 2559 ศูนย์สารสนเทศได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำตัวชี้วัดประจำกองแผนงาน ชื่อตัวชี้วัด "การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ" รวมตัวชี้วัด 24 ข้อ คาดว่าต้องทำประมาณ 15 ข้อ (ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับงานทางด้านเครือข่าย) มอบหมายให้นางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นหัวหน้าชุดตรวจสอบความครบถ้วนของหลักฐาน และให้นายสัญชัย วิชกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ประสานบริษัทที่ปรึกษาให้คำปรึกษาและรีบดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะนโยบาย ประกาศ ระเบียบ มาตรการ มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้พิจารณาและจัดทำให้ครบถ้วนทุกด้าน เพื่อรวบรวมข้อมูลและหลักฐานรองรับการตรวจประเมินในช่วงปลายปีงบประมาณ 2559
5. การบริหารจัดการโครงการจ้างของบริษัทที่ปรึกษาต่างๆ ให้ประธานแต่ละงาน ติดตามงานอย่างใกล้ชิด ซึ่งเนื้องานหลักๆ ผ่านไปแล้ว เหลือแต่งานดูแลและพัฒนาในรายละเอียด และการส่งมอบงานประจำงวด โดยให้ควบคุมการส่งงานและรายงานให้ทันตามกำหนด มีเอกสาร รูป เนื้อหาประกอบ แนบมาในรายงานให้ชัดเจน เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถอ่านได้และเข้าใจได้ด้วย
6. มอบหมายให้ฝ่ายด้านเครือข่าย ดำเนินการสรุปฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลฐานของกรมมาในรายงานประจำเดือนทุกเดือน ประกอบด้วย
    6.1 การใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ภายในกรม ทช. ที่ได้มีการสำรวจไปแล้วเมื่อต้นปี 2558
    6.2 จุดเชื่อมโยงเครือข่ายภายในกรม (ระบบ LAN) ไม่ต้องระบุเลข IP
    6.3 การยืนยันตัวบุคคล (Authen system ทั้งระบบ LAN และ Wifi) 
    6.4 บัญชีอีเมล์กรมให้ตรวจสอบให้เป็นปัจจุบัน โดยอ้างอิงจากนามสงเคราะห์ที่มีการแจ้งเป็นหนังสือเวียนคำสั่ง เป็นหลัก
7. web conference ให้นำเข้าคู่มือการใช้งานไว้ในเว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดไปศึกษาการใช้งาน และให้เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศทุกท่านเรียนรู้การใช้งาน (มอบเจ้าหน้าที่ผู้ชายทุกคน) เพื่อให้สามารถทำงานแทนกันได้โดยไม่ติดขัดต่อการใช้งานในภาพรวม และมอบฝ่ายเครือข่ายประสานเปิดใช้งานระบบทุกเดือน เพื่อให้ยอดการใช้งานมีขึ้นในระบบการรายงานของ CAT
8. การเชื่อมต่อสาย lan ในห้องประชุม ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ขอให้ประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจในขั้นตอนการใช้งานด้วย
9. การเขียนหนังสือราชการ/การตอบหนังสือราชการ/การเขียนรายงาน ให้เจ้าหน้าทีทุกท่านให้ความสำคัญและฝึกฝนการร่างหนังสือราชการให้มากขึ้น เพื่อพัฒนาตนเองให้สามารถโต้ตอบหนังสือราชการได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ และทุกครั้งที่ได้รับมอบหมายให้ไปประชุม/สัมมนา เมื่อกลับมาให้รีบทำรายงานส่งตามลำดับ และเมื่อได้รับเรื่องคืน ก่อนเก็บ ให้ส่งเมย์ เพื่อสแกนนำเข้าเว็บไซต์ ศสท ทุกครั้ง โดยเฉพาะรายงานการประชุม ICT / ข้อเสนอโครงการ ICT ที่ได้รับการอนุมัติ (ย้อนหลังด้วย)
10. การใช้งานอินเตอร์เน็ตปัจจุบัน CAT ส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ความเร็ว 80/30 Mbps. มีการใช้งานความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 50-60 Mbps. โดยพบว่ามีการให้บริการที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น จากการติดตั้งและSet up Firewall ใหม่ที่มีการบริหารจัดการที่ดีขึ้น และยังมีการบีบ peer-to-peer Youtube media ต่างๆ และการป้องกันการโหลด Bit ทั้งนี้ฝ่ายระบบเครือข่ายรายงานว่ามีการปรับแต่ง Firewall เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
11. การใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านระบบ WiFi ปัจจุบันยังใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากติดปัญหาด้านอุปกรณ์กระจายสัญญาณของ TOT ที่เป็นปัญหาคอขวดอยู่ ซึ่งฝ่ายระบบเครือข่ายได้ประสาน TOT เพื่อขอคำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไข และใบเสนอราคา เพื่อนำมาวิเคราะห์ความเหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพ (ตามความจำเป็น) และเตรียมตั้งงบประมาณเพื่อขอดำเนินการได้ในปีถัดไป
12. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่จะขายทอดตลาด ฝ่ายพัสดุรายงานว่ากำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการส่งเอกสารให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ กผง. ตรวจสอบ ก่อนเสนออธิบดีลงนามอนุมัติ (ต้องผ่านพัสดุกรมฯ ตรวจสอบก่อน) เพื่อขายทอดตลาดได้ตามระเบียบต่อไป 
13. วัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ที่มีการเบิกมาใช้งาน ขอให้ทำบัญชีการใช้งานทุกครั้งตามระเบียบที่กำหนดไว้ มอบให้นายศุภชัย ฤากิจ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จัดทำรายการย้อนหลังเพื่อกระทบยอดให้ครบถ้วนโดยเร็ว และต่อไปหากมีการเบิกของมาใช้งาน ขอให้ทำรายการให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งด้วย
14. การดำเนินการระบบ Auto IP ฝ่ายเครือข่ายได้ดำเนินการแล้วเสร็จครบทุกชั้น (ชั้น 5 - 9) พบว่าสามารถใช้งานได้ปกติ ไม่ติดขัดใดๆ ต่อการใช้งาน 
15. การจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Printer และ UPS Tower) ดำเนินการแล้วเสร็จ และหากยังมีข้อติดขัดใดๆ ขอให้แจ้งฝ่ายเครือข่าย เพื่อแก้ไขให้สมบูรณ์
16. งานบริหาร งบประมาณ / คน / แผนงาน
    16.1 การจัดทำงบเดือนของข้าราชการและพนักงานราชการของ ศสท. ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป โดยมอบหมายให้นางณัฐณิชา ตุ้มทอง เจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้ดำเนินการ
    16.2 การคุมยอดงบประมาณ ให้ตัดยอดตามหนังสือของ ศสท. ทุกครั้งก่อนที่หนังสือจะออกจาก ศสท. (ให้ลงรายละเอียด และเว้นว่างเลขหนังสือไว้ก่อน) โดยมอบหมายให้นางณัฐณิชา ตุ้มทอง เจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้ดำเนินการ
 17. การซ่อมคอมพ์ ให้ทำความเข้าใจกับทุกหน่วยงานว่า งานซ่อมไม่ใช่ภารกิจของ ศสท. เพราะทุกหน่วยงานมีงบประมาณซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อยู่แล้ว ศสท. มีหน้าที่ตรวจสอบและวิเคราะห์ให้ เพื่อส่งซ่อมต่อไป และจะไม่รับผิดชอบต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ลงแอนตี้ไวรัสของกรม หรือไม่ยอมใช้แอนตี้ไวรัสของกรมฯ
18. การรีสโตร์ เครื่องฐานข้อมูล การดูแล การบริหารจัดการเว็บไซต์ ขอให้คนที่รับผิดชอบระบบต่างๆ ศึกษาและสามารถทำงาน แก้ไข ดูแลระบบในเบื้องต้นได้เช่นเดียวกับบริษัทที่ปรึกษา
19. เตรียมจัดทำ Tor สำหรับโครงการในปีหน้า เพื่อทำกระบวนการจัดจ้างให้แล้วเสร็จ (ได้คู่สัญญา) ก่อนกันยายน 2559 เพื่อให้เริ่มสัญญาได้วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ทั้งนี้ การดำเนินงานจ้างดูแลระบบที่ใช้เวลาทั้งปี ขอให้เป็นแบบนี้
20. การลงข่าวใน Mobile Application มอบให้นายศุภชัย ฤากิจ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นำเข้าข้อมูลผ่านเว็บไซต์กรม ซึ่งจะไปขึ้นข่าวแบบ Auto ที่ Mobile Application เอง โดยให้ดำเนินการทุกครั้งที่มีการอัพข้อมูลข่าวทาง facebook หรือ ทำก่อนเลิกงานและตอนเช้าอีกครั้งเมื่อได้ข้อมูล OPPM จากนางสาวจิราวรรณ มานะกิจ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
21. การลาป่วย/พักผ่อน การมาสาย ขอให้ยึดปฏิบัติตามคำสั่ง กผง เป็นหลัก เพราะคือหลักใหญ่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย แม้ทำงานดีหากลาเกินตามที่กำหนด ก็ไม่สามารถได้รับการประเมินที่ดีได้
22. งานที่ยังเหลือในปี 2559
    22.1 การลง พท. สบทช ที่ 3-7
    22.2 การจัดฝึกอบรมการนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลฯ แยกตามทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะมีอีก 3 ครั้ง หลังสงกรานต์ ประกอบด้วย ปะการัง หญ้าทะเล สัตว์ทะเล ซึ่งได้ประสานกับ สวพ. ไว้แล้ว
    22.3 การต่อยอด Mobile app. และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งานในวงกว้าง
    22.4 จัดประชุม ICT ทช.
    22.5 งานปรับโครงสร้าง ศสท.
    22.6 การจัดทำ TOR โครงการปี 2560 ภายในเดือน กค. 59
    22.7 หลักฐานเพื่อประกอบตัวชี้วัด
    22.8 การจัดระบบ Cloud สำรอง มอบหมายให้นายสัญชัย วิชกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ประสาน EGA ขอพื้นที่ หากไม่ได้ให้นำเข้าในระบบ Cloud ของ CAT ในปีต่อไป
    22.9 การตัดโอน CyberRom และ UPS ให้ ศวทม. เพื่อใช้ในงานระบบพยากรณ์อากาศคลื่นลมทะเล (FIO) ตามความร่วมมือไทย-จีน
    22.10 ศวทม. ขอ Serevr เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล ซึ่งเห็นควรให้ไปใช้ระบบ Cloud ตามที่ระบุไว้ใน TOR ของโครงการ ซึ่งต้องจัดหาระบบ Cloud ให้ไม่น้อยกว่า 3 ปี  

บรรยากาศการประชุม