IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท. ประชุมประจำเดือนเมษายน 2559 ชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนา ศสท.

  • 25 เม.ย. 2559
  • 717

วันที่ 25 เมษายน 2559 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในการประชุมศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำเดือนเมษายน 2559 ณ ห้องประชุมฉลาม กองแผนงาน ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีรายละเอียดและข้อสั่งการดังนี้

1. สืบเนื่องจากการประชุมกองแผนงานเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 โดยมีนายสัญชัย วิชกูล เป็นผู้แทนของศูนย์สารสนเทศฯ เข้าร่วมการประชุม และในที่ประชุมมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศูนย์สารสนเทศฯ จำนวน 4 เรื่อง คือ
    1.1 กรมอนุมัติเปลี่ยนแปลงงบลงทุนที่เหลือ 52,000 บาท ให้รีบดำเนินการจัดซื้อ Projector และกล้อง
    1.2 กรมอนุมัติในหลักการขายทอดตลาดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์สารสนเทศฯ รวม 30 รายการ ให้รีบดำเนินการต่อไป
    1.3 การตัดยอดงบประมาณของแต่ละหน่วยงานในกองแผนงานไม่ตรงกัน ให้ดำเนินการตรวจสอบ
    1.4 ให้รายงานงบดำเนินงาน ที่ได้รับและที่เหลือ เพื่อตัดยอดงบร้อยละ 5 ให้ผู้บริหารใช้เป็นงบกลาง
2. การมอบหมายงานตามมติที่ประชุมกองแผนงาน ดังนี้
    2.1 การจัดซื้อ 
Projector และกล้อง มอบให้คุณจิตติมา และคุณศุภชัย ดำเนินการ
    2.2 
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์สารสนเทศฯ รวม 30 รายการ มอบให้คุณอนุวัฒน์ และคุณศุภชัย ดำเนินการ
    2.3 
การตรวจสอบงบประมาณของแต่ละหน่วยงานในกองแผนงานที่ไม่ตรงกัน มอบคุณณัฐณิชาประสานฝ่ายบริหารทั่วไป กผง.
    2.4 
ให้คุณจิตติมาประสานฝ่ายบริหารทั่วไป กผง. รายงานงบดำเนินงาน ที่ได้รับและที่เหลือให้ กผง.
3. เรื่องการบูรณาการงานภายในศูนย์สารสนเทศฯ ตามที่ทุกงานต้องดำเนินงานประสานกัน และที่ผ่านมามีการประสานงานกันดีแล้ว ขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันดำเนินงานเป็นอย่างดี โดยขอให้เน้นการบริการ หากมีปัญหาในการดำเนินการขอให้มาปรึกษาร่วมกัน
4. การบริหารจัดการระบบ cloud (CAT) 2 servers ขอให้ดำเนินการดังนี้
    4.1 server No.71 พื้นที่ 2 TB แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน โดยเนื้อที่ 1 TB แรก ให้ใช้ในการปฏิบัติงานของระบบเว็บไซต์และระบบงานต่างๆ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นหลัก ส่วนอีก 1 TB ให้ใช้ในการสำรองข้อมูลเว็บไซต์กรมไว้บนระบบ Cloud เพื่อลดความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการเว็บไซต์ในกรณีที่เว็บล่มหรือมีปัญหาในการใช้งาน ทั้งนี้ เว็บไซต์กรมได้ทำระบบสำรอง DR Site กลับมาที่ Server 239 ที่ตั้งไว้ที่กรมและสำรองข้อมูลไว้ใน NAS ด้วย มอบให้คุณจิตติมา และคุณณัฐพล เป็นผู้รับผิดชอบ 
ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
    4.2 server No.70 พื้นที่ 1 TB จากเดิมใช้เป็นพื้นที่สำรองข้อมูลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และเปลี่ยนมาทำระบบสำรอง (DR Site) ของ Web Hosting นั้น เนื่องจากปัญหาของพื้นที่ Server 242 (ที่ใช้เดิม) อาจจะมีพื้นที่ไม่พอในอนาคต และไม่สามารถแก้ปัญหาการถูกโจมตีที่เกิดใน server 242 ได้ จึงขอ
ให้ใช้พื้นที่ server 70 นี้จัดทำเป็น server ของ web hosting หลักแทน server 242 เพื่อลดปัญหาการเชื่อมโยงกลับไปกลับมา โดยให้เชื่อมโยงกับเว็บไซต์กรม server 71 โดยตรงที่ CAT เลย (ส่วนการดำเนินการได้ว่าจ้าง CTC ดำเนินการแล้ว)
    ทั้งนี้ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จะมีการสำรองงานไว้กับบริษัท Excellink ที่ MA ระบบอยู่และฝ่ายเครือข่ายสำรองข้อมูลไว้ใน HDD External ด้วย (มอบหมายให้คุณณัฐสิทธิ์ เป็นผู้รับผิดชอบ)
    การดูแล server ในระบบ cloud และ DR Site (server 239 Web DMCR) มอบหมายให้คุณจิตติมา และคุณณัฐพล เป็นผู้รับผิดชอบ 
5. การบริหารจัดการระบบงาน การแสดงผล และข้อมูลภายใน รวมถึง Server ฐานข้อมูล (marinegiscenter) ซึ่งมีอยู่ 2 Servers คือ server 235 (CN & RIS) และ server 237 (ระบบกลาง marinegiscenter) มอบหมายให้คุณอนุวัฒน์ และคุณศศิชา เป็นผู้รับผิดชอบ
6. กพร. ได้แจ้งตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ 2559 "การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ" ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับศูนย์สารสนเทศโดยตรง เน้นความครบถ้วนในระบบงานตาม 5 หมวดของเว็บไซต์กรม ทช. มอบหมายให้คุณจิตติมา และคุณอนุวัฒน์ เป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ในส่วนของงานกำหนดมาตรการ ระเบียบ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและงานเครือข่าย ยังต้องดำเนินการต่อไป โดยมอบให้คุณสัญชัย คุณณัฐสิทธิ์ ประสานบริษัท CTC เพื่อจัดทำหรือปรับปรุงใหม่ให้ครบถ้วน โดยให้ดูเนื้องานตามตัวชี้วัดปี 2558
7. การบริหารจัดการโครงการจ้างของบริษัทที่ปรึกษาต่างๆ มีการประสานที่ดีแล้ว ขอให้ช่วยกันตรวจสอบให้ครบถ้วน ทันเวลา และถูกต้องตามระเบียบในการเบิกจ่ายด้วย
8. การจัดทำรายงานด้านระบบเครือข่าย ขอให้งานเครือข่าย ปรับแก้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอในรายงานประจำเดือนทุกเดือนด้วย โดยประกอบด้วย
    8.1 จำนวนครุภณฑ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ภายในกรม ทช. ที่ได้มีการสำรวจไปแล้ว (ต้นปี 2558)
    8.2 จำนวนจุดเชื่อมโยงเครือข่ายภายในกรม (ระบบ LAN และ WIFI) 
    8.3 จำนวนบัญชีการยืนยันตัวบุคคล (Authen system ทั้งระบบ LAN และ Wifi) 
    8.4 จำนวนบัญชีอีเมล์กรม
    8.5 เพิ่มตู้ server ใหม่ครบทุกตู้ รวมทั้ง UPS ใน Network Diagram ด้วย
 
9. web conference ให้ปกระสานหน่วยงานที่เป็นลูกข่าย เพื่อให้เกิดเวลาในการใช้งาน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเชื่อมโยงระบบ และมอบให้คุณสัญชัย อบรมการเชื่อมโยงระบบให้เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศทุกคน (มอบเจ้าหน้าที่ผู้ชายทุกคน) 
10. การเชื่อมต่อสาย lan ในห้องประชุม ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ขอให้ประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจในขั้นตอนการใช้งานด้วย โดยเฉพาะกับผู้รับผิดชอบการให้บริการห้องประชุม (สสอ)
11. การเขียนหนังสือราชการ/การตอบหนังสือราชการ/การเขียนรายงาน ให้เจ้าหน้าทีทุกท่านให้ความสำคัญและฝึกฝนการร่างหนังสือราชการให้มากขึ้น เพื่อพัฒนาตนเองให้สามารถโต้ตอบหนังสือราชการได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ 
12. ทุกครั้งที่ได้รับมอบหมายให้ไปประชุม/สัมมนา เมื่อกลับมาให้รีบทำรายงานส่งตามลำดับ และเมื่อได้รับเรื่องคืน ก่อนเก็บ ให้ส่งคุณณัฐพล เพื่อสแกนนำเข้าเว็บไซต์ ศสท ทุกครั้ง โดยเฉพาะรายงานการประชุม ICT / ข้อเสนอโครงการ ICT ที่ได้รับการอนุมัติ (ย้อนหลังด้วย)
13. ให้ตรวจสอบการใช้งานอินเตอร์เน็ตจาก CAT ในรายงานการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตด้วย โดยให้เป็นตัวเลขปัจจุบันทุกเดือน และให้งานเครือข่ายปรับแต่ง Firewall เครื่องใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริการที่ดี และยังคงมีบีบ peer-to-peer Youtube และ media ต่างๆ และปิดช่องทางการโหลด Bit ทุกชนิด โดยให้รายงานการปรับแต่ง Firewall ทุกครั้งด้วย
14. การใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านระบบ WiFi ปัจจุบันยังใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากติดปัญหาด้านอุปกรณ์กระจายสัญญาณของ TOT ที่เป็นปัญหาคอขวดอยู่ ซึ่งงานเครือข่ายรายงานว่าเป็นปัญหาคอขวดจากอุปกรณ์กระจายสัญญาณของ TOT จึงมอบให้คุณสัญชัยประสาน TOT เพื่อขอคำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไข และใบเสนอราคา เพื่อนำมาวิเคราะห์ความเหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพ (ตามความจำเป็น) และเตรียมตั้งงบประมาณเพื่อขอดำเนินการได้ในปีถัดไป
15. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่จะขายทอดตลาด ฝ่ายพัสดุรายงานว่าผ่านการตรวจสอบจากพัสดุกรมฯ และกรมอนุมัติในหลักการแล้ว จะดำเนินการประกาศขายทอดตลาดตามระเบียบต่อไป 
16. วัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ มอบคุณศุภชัย จัดทำบัญชีการเบิกจ่ายให้เป็นปัจจุบันทุกรายการ
17. งานซ่อมคอมพ์ ให้ทำความเข้าใจกับทุกหน่วยงานว่า งานซ่อมไม่ใช่ภารกิจของ ศสท. เพราะทุกหน่วยงานมีงบประมาณซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อยู่แล้ว ศูนย์สารสนเทศฯ จะให้บริการตรวจสอบและวิเคราะห์ให้ เพื่อส่งซ่อมต่อไป และจะไม่รับผิดชอบต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์สารสนเทศฯไม่ได้จัดซื้อให้และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช้แอนตี้ไวรัสของกรมฯ
18. เตรียมจัดทำ TOR สำหรับโครงการในปีหน้า ให้ทุกงานตรวจสอบความต้องการและจัดทำ TOR ให้แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2559 เพื่อทำกระบวนการจัดจ้างให้เสร็จ (ได้คู่สัญญา) ก่อนกันยายน 2559 เนื่องจากงานที่จัดจ้างเป็นงานต่อเนื่อง จึงขอให้เริ่มสัญญาได้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ทั้งนี้ การดำเนินงานจ้างดูแลระบบและเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ใช้เวลาทั้งปี ขอให้มีตารางงานเป็นแบบนี้ 
19. การลงข่าวใน Mobile Application มอบให้คุณศุภชัย นำเข้าข้อมูลผ่านเว็บไซต์กรมทุกเช้าและก่อนงาน ซึ่งข่าวจะไปขึ้นที่ Mobile Application เอง
20. การจัดทำสื่อสังคมออนไลน์ทาง facebook ได้รับการยอมรับมากขึ้น และมีคนเข้ามาดูและติดตามมากขึ้น จึงขอให้
คุณจิราวรรณ จัดทำทุกข่าวโดยเร็ว ตามข่าวที่ส่งมาในไลน์ผู้บริหาร ทช.
21. การขอพื้นที่ Cloud จาก สรอ. สำหรับงานระบบฐานข้อมูลสัตว์และพืชทะเล (สวพ.) นั้น คุณสัญชัยประสานได้แล้ว 2 TB. ขอให้คุณอนุวัฒน์ แจ้งการเข้าใช้งานให้ สวพ. ทราบด้วย
22. การ
ตัดโอน CyberRom และ UPS ให้ ศวทม. เพื่อใช้ในงานระบบพยากรณ์อากาศคลื่นลมทะเล (FIO) ตามความร่วมมือไทย-จีน ให้คุณจิราวรรณ ประสาน สวพ. ดำเนินการด่วนด้วย
23. งานที่ยังเหลือในปี 2559
    23.1 การลง พท. สบทช ที่ 5-7
    23.2 การจัดฝึกอบรมการนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลฯ แยกตามทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะมีอีก 3 ครั้ง ประกอบด้วย ปะการัง หญ้าทะเล สัตว์ทะเล ซึ่งได้ประสานกับ สวพ. ไว้แล้ว
    23.3 การจัดฝึกอบรมการจัดทำ Web site ย่อยของหน่วยงาน มอบคุณจิตตมา เตรียมประสานว่าต้องใช้กี่รุ่น กี่คน
    23.4 จัดประชุม ICT ทช.
    23.5 งานปรับโครงสร้าง ศสท.
    23.6 การจัดทำ TOR โครงการปี 2560 ภายในเดือน กค. 59
    23.7 หลักฐานเพื่อประกอบตัวชี้วัด

บรรยากาศการประชุม