IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ปี 2557 ศสท. อบรมหลักสูตร "การออกแบบแผนที่และการสร้างชุดแผนที่"

  • 06 มิ.ย. 2557
  • 1001

     นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานเปิดการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรการออกแบบแผนที่และการสร้างชุดแผนที่ ( Cartographic Design and Create Map Series) โดยมีนางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เป็นผู้กล่าวรายงานการฝึกการอบรมระหว่างวันที่ 2-6 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรม Garden Sea View พัทยาเหนือ จ.ชลบุรี
     ตามที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้พัฒนาชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและวางแผนด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ ให้เห็นภาพรวมของข้อมูลที่ตั้ง แหล่ง ปัญหา ปริมาณ ภาวะคุกคามของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จากพื้นที่บริบทโดยรอบในการนำระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศมาใช้งานนั้น จะเป็นการนำชั้นข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์แล้ว มากำหนดภาพ สื่อออกมาเป็นแผนที่ เพื่อใช้เป็นสื่อกลาง ในการนำเสนอข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญ และที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งการจัดการด้านแผนที่นั้น จะต้องพิจารณาให้มีความเหมาะสม และความสวยงาม มีรายละเอียดสำคัญระบุไว้อย่างชัดเจน สามารถอ่าน และทำความเข้าใจได้ง่าย ต่อการนำไปใช้งานของทุกระดับ ตลอดจนสนับสนุนการตัดสินใจ ของผู้บริหารได้เป็นอย่างดี ดังนั้น เพื่อยกระดับการปฏิบัติงาน ของบุคลากรกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีองค์ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศ ประยุกต์ในงานนำเสนอข้อมูล ในรูปของแผนที่ และเพื่อให้สามารถสื่อความหมายระหว่างหน่วยงานเจ้าของแผนที่กับผู้ใช้งาน ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไป ได้เข้าใจในวัตถุประสงค์ของข้อมูลเชิงแผนที่ จึงมีความจำเป็นในการจัดฝึกอบรมหลักสูตร  การออกแบบแผนที่และการสร้างชุดแผนที่ (Cartographic Design and Create Map Series) ในครั้งนี้
     วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมครั้งนี้ เพื่อ
     1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางด้านภูมิสารสารเทศให้กับบุคลากรของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง
     2. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการออกแบบและผลิตแผนที่ที่เหมาะสมต่อการใช้งาน สามารถสื่อความหมายระหว่างหน่วยงานเจ้าของแผนที่กับผู้ใช้งานได้
     3. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในใช้งานข้อมูลเชิงแผนที่ และนำข้อมูลจากแผนที่ไปใช้ในการนำเสนอผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ