IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท. ลงพื้นที่นิเทศและประสานการดำเนินงานด้าน IT ณ สบทช.ที่ 6 (ภูเก็ต) ปี 2559

  • 06 มิ.ย. 2559
  • 516

 วันที่ 6 มิถุนายน 2559 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศฯ (ศสท.) นำคณะเจ้าหน้าที่ ศสท. รวม 5 คน ลงพื้นที่นิเทศงานด้าน IT ประสานการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ทั้งในด้านงบประมาณ การจัดหาโครงการ ระบบงาน เว็บไซต์ ฐานข้อมูล GIS และแอพพลิเคชั่นต่างๆ พร้อมการบริการและการประสานงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีเจ้าหน้าที่ของ สบทช. ที่ 6 เข้าร่วมประมาณ 20 คน ณ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (ภูเก็ต)โดยมีรายละเอียดประเด็นหารือการดำเนินงานผ่านระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรม ทช. (DMCRTH) ดังนี้

1. การจัดทำงบประมาณ และข้อเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การจัดหาครุภัณฑ์ และวัสดุคอมพิวเตอร์
3. เว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
    a. เว็บไซต์หลัก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมระบบงานต่างๆ
        i. ระบบแจ้งข่าวสารหมวดต่างๆ
        ii. สื่อ ทช. (สารคดี ห้องสมุด วิทยุ โปสเตอร์ News Clipping อัลบั้มภาพ)
        iii. สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
        iv. ระบบนามสงเคราะห์
        v. ระบบปฏิทินผู้บริหาร
        vi. ระบบแบบสอบถามออนไลน์
        vii. ระบบจองห้องประชุม / จองรถยนต์
        viii. ระบบเอกสารเวียน
        ix. ระบบสืบค้นข้อมูล
        x. ระบบสมาชิก ระบบจัดการคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ระบบส่งข่าวอีเมล์ให้สมาชิก
        xi. ระบบกระดานสนทนา
    b. ระบบรับเรื่องร้องเรียน
    c. เว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
        i. การขอพื้นที่ในการจัดทำเว็บไซต์ลูก (Web Hosting)
        ii. เงื่อนไขการให้บริการ
        iii. แนวทางการจัดทำเว็บไซต์ลูก
        iv. การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเว็บไซต์ หรือระบบงาน
4. สื่อสังคมออนไลน์ : Social Media
    a. Facebook    : DMCRTH
    b. Twitter       : DMCRTH
    c. Line Official : DMCRTH
    d. Instagram   : DMCRTH
    e. YouTube     : DMCRTH
5. ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (DMCR Database)
    a. ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระยะที่ 1) ปี 2555
         i. ระบบการจัดการองค์ความรู้ ทช. (KM)
         ii. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (MIS)
         iii. ระบบภูมิสารสนเทศ หรือแผนที่ออนไลน์ (GIS : Web Map Service)
    b. ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระยะที่ 2 ปี 2556
         i. ระบบฐานข้อมูลกลางสำหรับงานวิจัย (RIS)
         ii. ระบบฐานข้อมูลส่งเสริมการทำงานของเครือข่ายการมีส่วนร่วม (CN)
    c. ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระยะที่ 3 (ปะการังเทียม) ปี 2557
         i. ระบบฐานข้อมูลปะการังเทียม (AB)
         ii. ระบบฐานข้อมูลทุ่นในทะเล
         iii. ระบบฐานข้อมูลจุดวางเรือ
6. โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับสมาร์ทโฟน (DMCR Mobile Application) Version 1.1.6
     a. iOS
     b. Android
     c. ระบบงานบนสมาร์ทโฟน (DMCR Mobile Application)
         i. ข่าวสาร ทช.
         ii. กิจกรรมสำคัญ (Hot Issue)
         iii. คลังความรู้ ทช. (DMCR KM)
         iv. เกี่ยวกับเรา
         v. ระบบแจ้งข่าวจากพื้นที่
      d. การปรับโฉม DMCR Mobile Application สู่ Version 2.0
7. การประสานข้อมูลผ่านระบบ Line ในกลุ่ม Line ผู้บริหาร ทช.
     a. ศสท. รับข้อมูลจากกลุ่ม Line ผู้บริหาร ทช. ไม่เกิน 20.00 น. ภายในวันนั้นๆ เพื่อจัดทำข่าวรายงานสถานการณ์รายวันบนFacebook แบบวันต่อวัน (ข่าวเก่าข้ามวัน ไม่จำเป็นจะไม่เอามาลง)
     b. สรุปข่าวทั้งหมดที่ได้ มาจัดทำรายงานสถานการณ์ประจำวัน (One Page Project Management : OPPM) เพื่อส่งไปยังเว็บไซต์ และโมบายแอพฯ ของกระทรวงทุกวันเวลา 08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น
     c. จัดทำข้อมูลทั้งหมดเข้าในเว็บไซต์ของกรม ทช. และเชื่อมโยงไปยัง DMCR Mobile App.
8. การพัฒนาชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS Data) หรือการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ สามารถปรึกษาและร่วมกันพัฒนาชั้นข้อมูล เพื่อให้เกิดชั้นข้อมูลกลางของกรมและนำเข้าไปใช้ในระบบฐานข้อมูลของกรมที่มีมาตรฐานต่อไป
9. Web Conference เป็นระบบนำร่องจาก CAT โดย ศสท. ทำหน้าที่ให้บริการ/ควบคุมระบบ สามารถขอเปิดการประชุมได้พร้อมกันครั้งละ 10 สาย หน่วยงานที่ต้องการใช้ขอให้ประสาน และต้องจัดเตรียมอุปกรณ์เองคือ กล้อง ลำโพง และไมโครโฟน ที่ต่อกับคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต หรือใช้งานผ่าน Smart phone  
10. ขอรายชื่อผู้ประสานงานประจำ สบทช. เพื่อการประสานงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารต่างๆ
11. ขอตรวจสอบรายชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์มือถือ/สำนักงาน และโทรสาร เพื่ออัพเดสในระบบนามสงเคราะห์ของกรม // กรณีที่มีการโอนย้าย ขอให้ตรวจสอบและแจ้งแก้ไขการเปลี่ยนแปลง โดยตรงที่ ศสท.
12. ขอตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งของหน่วยงานทุกระดับ  ม. ต. อ. จ. พิกัด และรูปของสำนักงาน เพื่ออัพเดสในระบบฐานข้อมูล
13. ศสท. พัฒนาเอกสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แผ่นพับ คู่มือการใช้งาน และแผนที่ (ขนาดใหญ่สุดที่ A0) หากมีความประสงค์ใช้งานสามารถประสานเพื่อเบิกมาขอใช้ได้
14. ยินดีร่วมบรรยายและจัดนิทรรศที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่ร่วมกับ สบทช.
15. การให้บริการอื่นๆ
      a. ปรึกษางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งด้าน GIS Database Network และอื่นๆ
      b. นำเข้าข้อมูลและเอกสาร การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเว็บไซต์กรม
      c. พัฒนาเว็บไซต์ และให้บริการพื้นที่ในการจัดทำเว็บไซต์และระบบงาน
      d. พิมพ์แผนที่ และจัดทำแผนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่เกี่ยวข้อง
      e. ห้องอบรม // หลักสูตรการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
      f. ห้องปฏิบัติการสารสนเทศ (IT Lab) พร้อมพัฒนาไปสู่ห้อง War Room ของกรม ทช. ในโอกาสต่อไป
16. ฝากประชาสัมพันธ์ในส่วนของการจัดทำเอกสาร เสื้อ หมวก ของแจกในงานกิจกรรมต่างๆ การจัดอบรม ประชุมเครือข่าย ค่ายเยาวชน ฯลฯ โดยนำที่อยู่ของกรมด้าน IT ก็คือที่อยู่ของเว็บไซต์ของกรม หรือ Facebook กรม ติดเข้าไปด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตาม แจ้งเหตุ ข่าวสาร ข้อมูล และองค์ความรู้จากกรม ทช.

 

ภาพบรรยากาศการประชุม