IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ปี 2559 ศสท. จัดฝึกอบรมระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานฯ (การนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลหญ้าทะเล)

  • 20 มิ.ย. 2559
  • 707

วันที่ 20 มิถุนายน 2559 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (การนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลหญ้าทะเล) ณ ห้องปฏิบัติการสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กองแผนงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน พร้อมด้วยทีมงานผู้ดูแลระบบของศูนย์สารสนเทศฯ กรม ทช. และวิทยากร รวม 30 คน ในการอบรมในครั้งนี้ นางสาวทิพามาศ อุปน้อย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) ในฐานะ focal point ด้านหญ้าทะเล มอบหมายให้

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้ง 5 ศูนย์ เป็นผู้นำเข้าข้อมูลหญ้าทะเล ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบใหม่ทั้งหมด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และมีข้อสรุปให้อัพเดทข้อมูลหญ้าทะเลในระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทุกครั้งภายหลังการสำรวจ เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

สำหรับวิทยากรได้รับเกียรติจาก นายตรีชาย อนุวงศ์เจริญ นักพัฒนาระบบ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม.

 

รูปบรรยากาศการฝึกอบรม

 
 
 
 

 

ดาวน์โหลด

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง “การนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลหญ้าทะเล”.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdfขนาด : 2.52 Mbจำนวนดาวน์โหลด : 130