IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท. รับมอบหมายร่วมคณะ สบทช.ที่ 2 (ชลบุรี) ลงพื้นที่บ้านขุนสมุทรจีน

  • 17 มิ.ย. 2559
  • 736

 

วันที่ 17-18 มิถุนายน 2559 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับมอบหมายจากรองอธิบดีกรม ทช. นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ให้ร่วมคณะกับ นายธเนศ มั่นน้อย ผอ.สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) สบทช.ที่ 2 ลงพื้นที่บ้านขุนสมุทรจีน เพื่อตรวจสอบกรณี นางสมร เข่งสมุทร ผู้ใหญ่บ้านขุนสมุทรจีน หมู่ 9 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ร้องเรียนปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ที่มีการร้องเรียนไปหลายหน่วยงานแต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับจากหน่วยงาน จึงได้ร้องเรียนผ่านสำนักนายกรัฐมนตรี และเรื่องส่งต่อมาที่กระทรวง ทส. แจ้งมอบให้กรม ทช. ลงพื้นที่ตรวจสอบ 

 

จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ พบผู้ร้อง และคณะได้รับเรื่อง ลงสำรวจพื้นที่ ร่วมปรึกษารับฟังปัญหา ตลอดจนจะนำความเดือดร้อนไปเร่งหาแนวทางแก้ไขต่อไป โดยในเบื้องต้นผู้ร้องแจ้งว่า การกัดเซาะในพื้นที่ลดความรุนแรงลงมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา และได้พื้นที่คืนจากการปักไม้ไผ่ของกรม ทช. เมื่อปลายปี 2556 ระยะทาง 1,000 เมตร หากเป็นไปได้ ขอให้กรม ทช. ดำเนินการปักไม้ไผ่เพิ่มเติมให้ และขอกล้าไม้ป่าชายเลน โดยเฉพาะกล้าไม้โกงกาง เพื่อดำเนินการปลูกเสริมในพื้นที่ที่ได้ผืนดินคืนมาแล้ว

 

ในส่วนของการดำเนินการแก้ไข ผอ.สบทช.ที่ 2 (ชลบุรี) ได้ให้มีข้อมูล 2 เรื่องคือ

 

1. เรื่องกล้าไม้โกงกาง โดยจะจัดสรรงบประมาณ จัดหาถุงดำและค่าเพาะกล้าไม้โกงกางให้

 

2. เรื่องการปักไม้ไผ่เพิ่มมีข้อเสนอ 3 แนวทาง ประกอบด้วย (1) เสนอขอปรับแก้แผนการปักไม้ไผ่ในพื้นที่หมู่ 11 จาก 5 กม. มาลงในพื้นที่หมู่ 9 ประมาณ 2 กม. (2) ประสานกับ จ.สมุทรปราการ เพื่อของบเร่งด่วนมาดำเนินการเยียวยาในพื้นที่ และ (3) ของบประมาณในปี 2560 เพื่อดำเนินการให้ต่อไป

จากนั้นได้เดินทางออกจากพื้นที่บ้านขุนสมุทรจีน และเดินทางต่อโดยใช้ถนนสุขุมวิทเลียบชายฝั่งสมุทรปราการต่อเนื่องจังหวัดชลบุรี เพื่อสำรวจแนวชายฝั่ง และประชุมเพื่อสรุปข้อมูลที่สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี)

 

ภาพบรรยากาศการลงพื้นที่