IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ปี 2559 ศสท. จัดฝึกอบรมระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานฯ (การนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลปะการัง)

  • 23 มิ.ย. 2559
  • 843

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (การนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลปะการัง) ณ ห้องปฏิบัติการสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กองแผนงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน พร้อมด้วยทีมงาน ผู้ดูแลระบบของศูนย์สารสนเทศฯ กรม ทช. และวิทยากร รวม 30 คน

โดยได้รับเกียรติจาก นายตรีชาย อนุวงศ์เจริญ นักพัฒนาระบบ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม นายนิพนธ์ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนางสาวนรารัตน์ จันทรวาสน์ นักวิชาการประมง ร่วมให้ข้อมูลในการนำเข้าข้อมูลปะการังและมอบหมายผู้แทนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทุกแห่ง (ยกเว้นศูนย์ฯ ตอนบน) รับผิดชอบในการนำเข้าข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่นำเข้าจะไปรวมกันเป็นระบบฐานข้อมูลกลางของกรมที่ทันสมัย รองรับการปฏิบัติงานในทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

บรรยากาศในการอบรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดาวน์โหลด

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง “การนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลปะการัง”.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdfขนาด : 3.71 Mbจำนวนดาวน์โหลด : 99