IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ปี 2559 ศสท. จัดฝึกอบรมการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรม ทช. รุ่นที่ 3

  • 27 มิ.ย. 2559
  • 729

วันที 27 มิถุนายน 2559 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดฝึกอบรมการพัฒนาเว็บไซต์มาตรฐานสำหรับหน่วยงานในสังกัดกรม ทช. รุ่นที่ 3 (ส่วนกลาง สวพ. สปล. และส่วนภูมิภาค สบทช.1 , 2 , 3 , 5 , 6 , 7) ณ ห้องปฏิบัติการสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากหน่วยงานในส่วนกลาง ทีมผู้ดูแลระบบของ ศสท. วิทยากร และวิทยากรผู้ช่วยรวม 35 คน

วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถนำระบบนี้ไปจัดทำเว็บไซต์ในระดับหน่วยงานได้ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (EGA) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเว็บไซต์หน่วยงานกับเว็บไซต์กรม ซึ่งเป็นเว็บไซต์หลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนในการพัฒนาเว็บไซต์ ลดค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์ รวมทั้งมีการบริหารจัดการที่ดีโดยศูนย์สารสนเทศฯ และจัดวางระบบทั้งหมดไว้บนระบบคลาวด์ (Cloud) ที่มีระบบเครือข่ายความปลอดภัยตามมาตรฐานในระดับสากล

ทั้งนี้ คาดว่าทุกหน่วยงานจะสามารถพัฒนาเว็บไซต์ได้แล้วเสร็จ พร้อมเผยแพร่ออกสู่สาธารณะได้พร้อมกันในเดือนกรกฎาคม 2559 นี้

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม


 
 
 
 
 
 

ดาวน์โหลด

คู่มือ DMCR Minisite.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdfขนาด : 2.74 Mbจำนวนดาวน์โหลด : 101
รายละเอียดโครงการ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdfขนาด : 1.25 Mbจำนวนดาวน์โหลด : 168