IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ปี 2559 ศสท. จัดฝึกอบรมระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานฯ (การนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสัตว์ทะเลหายาก)

  • 08 ก.ค. 2559
  • 967

วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (การนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสัตว์ทะเลหายาก : เต่าทะเล พะยูน โลมา/วาฬ) ณ ห้องปฏิบัติการสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กองแผนงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน พร้อมด้วยทีมงาน ผู้ดูแลระบบของศูนย์สารสนเทศฯ กรม ทช. และวิทยากร รวม 30 คน

โดยได้รับเกียรติจาก นายตรีชาย อนุวงศ์เจริญ นักพัฒนาระบบ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม และมอบหมายผู้แทนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทุกแห่ง ร่วมรับผิดชอบในการนำเข้าข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่นำเข้าจะไปรวมกันเป็นระบบฐานข้อมูลกลางของกรมที่ทันสมัย รองรับการปฏิบัติงานในทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

บรรยากาศในการอบรม 

 
 
 
 
 

ดาวน์โหลด

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง “การนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสัตว์ทะเลหายาก”.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdfขนาด : 2.37 Mbจำนวนดาวน์โหลด : 153