IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ปี 2559 ศสท. พร้อมร่วมพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อติดตามปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี

  • 06 ก.ค. 2559
  • 749

วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการหารือแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลน้ำทะเลเปลี่ยนสีบริเวณชายฝั่งจังหวัดชลบุรี โดยใช้พื้นที่หาดบางแสนเป็นพื้นที่นำร่อง ในครั้งนี้ ศสท. ได้นำเสนอระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้แก่ผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ มหาวิทยาลัยบูรพา และหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องรวม 25 คน โดยอธิบายการใช้งานและการนำเข้าข้อมูล ตลอดจนการแสดงผลของระบบ KM, MIS, GIS ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลหลัก และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องอีก 3 ระบบ ได้แก่ RIS, CN และ AB ซึ่งจะมใช้ระบบการแสดงผลร่วมกันผ่านระบบแผนที่ออนไลน์ (GIS) ทั้งนี้ เพื่อให้เห็นภาพรวมเชิงพื้นที่และระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องของทรัพยากรและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันทั้งระบบ

จากนั้น ได้นำเสนอระบบหลังบ้าน (Back office) ของระบบ เกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูล การจัดการข้อมูล และการแสดงผลของข้อมูลที่จัดทำขึ้น ทั้งนี้ หากผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการตกลงในรายละเอียดและพร้อมพัฒนาโครงการขั้นตอนต่อไป จะต้องไปตกลงในรายละเอียดของโครงสร้างข้อมูลในรูปแบบตาราง Excel ก่อน เพื่อให้โปรแกรมเมอร์นำไปพัฒนาเป็นฐานข้อมูล และจัดหน้าสรุปเพื่อการแสดงผลต่อไป

 

รูปบรรยากาศการประชุม