IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท. ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนา ศสท.

  • 14 ก.ค. 2559
  • 1038

วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในการประชุมศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมฉลาม กองแผนงาน ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีรายละเอียดและข้อสั่งการดังนี้
1. ขอขอบคุณน้องๆ ทุกคนที่ช่วยกันดำเนินการตามเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง 3 เรื่อง คือ 
    1.1 การจัดซื้อ Projector และกล้อง ด้วยงบประมาณเหลือจ่าย
    1.2 การขายทอดตลาดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์สารสนเทศฯ รวม 30 รายการ
    1.3 การปรับยอดงบประมาณที่เหลือกับฝ่ายบริหารฯ กผง. ให้ตรงกัน
2. ขอเน้นย้ำเรื่องการบูรณาการงานภายใน ศสท. ที่ทุกงานต้องดำเนินงานประสานกัน ซึ่งที่ผ่านมามีการประสานงานกันดีอยู่แล้ว 
3. การบริหารจัดการระบบ cloud (CAT) 2 servers ขอให้ดำเนินการดังนี้
    3.1 server No.71 พื้นที่ 2 TB แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน โดยเนื้อที่ 1 TB แรก ให้ใช้ในการปฏิบัติงานของระบบเว็บไซต์และระบบงานต่างๆ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นหลัก ส่วนอีก 1 TB ให้ใช้ในการสำรองข้อมูลเว็บไซต์กรมไว้บนระบบ Cloud เพื่อลดความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการเว็บไซต์ในกรณีที่เว็บล่มหรือมีปัญหาในการใช้งาน ทั้งนี้ เว็บไซต์กรมได้ทำระบบสำรอง DR Site กลับมาที่ Server 239 ที่ตั้งไว้ที่กรมและสำรองข้อมูลไว้ใน NAS 

    3.2 server No.70 พื้นที่ 1 TB ใช้ปฏิบัติงานของระบบเว็บไซต์หน่วยงาน (DMCR MiniSite) และการฝากเว็บไซต์ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว (Web Hosting) ส่วน Server 242 (เดิม)
ให้ทำะบบสำรอง DR Site เชื่อมกับ server 70 
    การดูแล server ในระบบ Cloud และที่เชื่อมโยงระบบทั้งหมดนี้ให้คุณจิตติมา และคุณณัฐพล เป็นผู้รับผิดชอบ 
4. ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำรองระบบและข้อมูลไว้กับบริษัท Excellink ที่ MA และฝ่ายเครือข่ายจะสำรองข้อมูลไว้ใน HDD External อีกครั้ง (มอบหมายให้คุณณัฐสิทธิ์ เป็นผู้รับผิดชอบ)
5. การบริหารจัดการระบบงาน การแสดงผล และข้อมูลภายใน รวมถึง Server ฐานข้อมูล (marinegiscenter) ซึ่งมีอยู่ 2 Servers คือ server 235 (CN & RIS) และ server 237 (ระบบกลาง marinegiscenter) มอบหมายให้คุณอนุวัฒน์ และคุณศศิชา เป็นผู้รับผิดชอบ
6. ตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ 2559 "การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ" ศูนย์สารสนเทศฯ ได้ส่งให้ กพร. ครบถ้วนทั้ง 5 หมวด สำหรับในส่วนที่เหลือ 1) เรื่องการกำหนดมาตรการ ระเบียบ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและงานเครือข่าย มอบคุณสัญชัย คุณณัฐสิทธิ์ ประสานบริษัท CTC ส่วนการปรับหน้าเว็บไซต์ที่เหลือ มอบคุณจิตติมา ประสานการปรับปรุงใหม่ให้ครบถ้วน
7. งานปีงบประมาณนี้ที่เหลือ จะเป็นการตรวจรับงานตามงวด ขอให้คณะกรรมการทุกชุดประสานงาน และเร่งรัดการส่งงานให้เป็นไปตามงวดงานให้ครบถ้วน ทันเวลา และถูกต้องตามระเบียบในการเบิกจ่ายด้วย
8. การจัดทำรายงานด้านระบบเครือข่าย ให้เพิ่มข้อมูลในรายงานประจำเดือนด้วย โดยประกอบด้วย
    8.1 จำนวนครุภณฑ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ภายในกรม ทช. ที่ได้มีการสำรวจไปแล้ว (ต้นปี 2558)
    8.2 จำนวนจุดเชื่อมโยงเครือข่ายภายในกรม (ระบบ LAN และ WIFI) 
    8.3 จำนวนบัญชีการยืนยันตัวบุคคล (Authen system ทั้งระบบ LAN และ Wifi) 
    8.4 จำนวนบัญชีอีเมล์กรม
9. web conference ให้ประสานและทดสอบระบบ มีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เป็นลูกข่ายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรองรับการใช้งานกับผู้บริหาร และมอบให้เจ้าหน้าที่ ศสท ทุกคนต่อเชื่อมระบบได้ (ผู้ชาย ศสท ทุกคน) 
10. ระบบ WiFi ที่ TOT มาเปลี่ยนอุปกรณ์กระจายสัญญาณให้ พบว่ามีปัญหาการกระจายสัญญาณลดลง ให้คุณสัญชัยประมาณ TOT ปรับปรุงแก้ไข
    ในส่วนของ IOC ที่จะขอใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ให้แจ้งส่วนวิเทศฯ เป็นต้นเรื่อง (IOC อยู่ในกำกับของส่วนวิเทศฯ) ขออนุมัติกรมฯ เพื่อเปิดสัญญาณให้ใช้ ส่วน WIFI ไม่ให้ใช้ เนื่องจากเป็นระบบที่รองรับการใช้งานเฉพาะข้าราชการกรมเท่านั้น
11. งานซ่อมคอมพิวเตอร์ ให้ทำความเข้าใจกับทุกหน่วยงานว่า งานซ่อมไม่ใช่ภารกิจของ ศสท. (มติที่ประชุมแบ่งส่วนราชการ ทุกหน่วยงาน hold งานสารสนเทศไว้กับตัวเอง) หากมีการแจ้งซ่อม จะประสานเพื่อส่งต่อไปซ่อมให้ ส่วนกรณีเล็กๆ น้อยๆ ให้ความอนุเคราะห์ตามความเหมาะสม โดยเฉพาะในส่วนของผู้บริหารกรม ให้ดูแลเป็นพิเศษ 
12. เดือนสิงหาคม ต้องทำ TOR สำหรับโครงการในปีหน้าให้เสร็จ เพื่อทำกระบวนการจัดจ้างให้เสร็จ (ได้คู่สัญญา) ก่อนกันยายน 2559 เนื่องจากงานที่จัดจ้างเป็นงานต่อเนื่อง จึงขอให้เริ่มสัญญาได้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 
13. การลงข่าวใน Mobile Application ให้คุณจิราวรรณ และคุณศุภชัย นำเข้าข้อมูลผ่าน Social Media ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันมาที่สุด และให้เชื่อมโยงมาที่เว็บไซต์ และ Mobile Application ด้วย 
14. การขอพื้นที่ Cloud จาก สรอ. สำหรับงานระบบฐานข้อมูลสัตว์และพืชทะเล (สวพ.) นั้น ได้แล้ว 3 TB. ขอให้คุณอนุวัฒน์ ดำเนินการกำกับการใช้งานตามโครงการ อพ สธ ที่ร่วมกับ สวพ. ด้วย
15. งานที่ยังเหลือในปี 2559
    15.1 การลง พท. สบทช ที่ 5 (เหลือหน่วยเดียว)
    15.2 จัดประชุม ICT ทช.
    15.3 การจัดทำ TOR โครงการปี 2560 ภายในเดือน สค. 59
    15.4 หลักฐานเพื่อประกอบตัวชี้วัดปี 2559

16. จากนั้น ประธานมอบให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหา และข้อเสนอแนะ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 รูปบรรยากาศการประชุม

 
 
 

สรุปงานของคุณจิตติมา

1. ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายงบประมาณของศูนย์สารสนเทศฯ
2. รายงานและประสานการปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดประจำปี 2559
3. ตรวจสอบผลการบำรุงรักษาและปรับปรุงแก้ไขระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพ
4. จัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศ สนับสนุนหน่วยงานและผู้บริหาร
5. ประสานข้อมูล เพื่อจัดทำแผนที่แนบท้ายตามการประกาศพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ต่างๆ
6. เป็นผู้ดูแลระบบการแจ้งเหตุการกระทำความผิดทางทะเล
7. ติดตามระบบใน App mobile เพื่อความเสถียรและการใช้งานของระบบ
8. บำรุงรักษา ซอฟแวร์ GI

สรุปงานของคุณณัฐณิชา

ดูแลงานสารบรรณหนังสือ ทั้งรับเข้า , ส่งออก รวม จำนวน  1,113  เรื่อง
1. หนังสือ ทั้งรับเข้า จำนวน  846  เรื่อง
     - คำสั่งกรม  จำนวน  82 เรื่อง
     - คำสั่งกระทรวง  จำนวน  57  เรื่อง
     - เชิญประชุม ทั้งใน และ กรม  จำนวน  61  เรื่อง
     - เกี่ยวข้องการศูนย์  จำนวน  311  เรื่อง
     - สัพเพเหระ  จำนวน  386 เรื่อง

2. หนังสือส่งออกจากในฝ่าย จำนวน 239 เรื่อง
งบประมาณ ในศูนย์สารสนเทศ แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม
     1. กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสาสนเทศและการสื่อสาร
         - งบดำเนินงาน (โครงการทั้ง 5 ค่าสาธารณูปโภค) ดำเนินการเบิกจ่ายตามงวดงาน
         - งบลงทุน  (ชื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ , กล้องถ่ายรูป , เครื่องฉายโปรเจคเตอร์) เรียบร้อยแล้ว
     2. กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมบริหารและอำนวยการเพื่อสนับสนุนการจัดการและอนุรักษ์
         - การเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์ ประมาณ 73.86 %

สรุปงานของคุณศุภชัย

1. งานที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
     - งานจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ โปรเจคเตอร์ และกล้องถ่ายรูป ใช้งบลงทุน ที่ได้รับโอนมา
     - งานจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด / เสื่อมสภาพ
     - งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 43 รายการ ใช้งบจากกิจกรรมที่ 7
     - งานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ใช้งบจากกิจกรรมที่ 5
     - เตรียมงานจัดดซื้อก่อนงบประมาณปี 60 หรือ 30 กันยายน 2559 อย่างน้อย 5 โครงการ (บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล/เว็บกรม,
2. สรุปผลการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่าย, เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต, บำรุงรักษาระบบสารบรรณ และจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเว็บไซต์)
3. ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีส่งรายงานกรม
4. นำเข้าข้อมูลในเว็บไซต์กรม และ Mobile App ให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด

สรุปงานของคุณจิราวรรณ

1. Facebook
     - จัดทำข่าวกิจกรรม / สถานการณ์  : รายวัน ตามข่าวที่ส่งมาทาง Line ผู้บริหาร/อื่นๆ
     - เกร็ดความรู้ : 2-3 ชิ้นงาน / สัปดาห์
     - ตอบข้อซักถามในกล่องข้อความ
2. รายงานประจำวัน OPPM
     - รายวัน : ส่งทาง Line ทุกวัน เพื่อส่งต่อในกลุ่มงานของกระทรวง
     - รายสัปดาห์ : Upload เว็บไซต์กระทรวง ทุกวันอาทิตย์
     - รายเดือน : Upload เว็บไซต์กระทรวง ทุกสิ้นเดือน
3. Website
     - Banner ประชาสัมพันธ์ : Top graphic / Hot Issue
     - ปรับปรุงข้อมูลในนามสงเคราะห์ : ทันทีเมื่อรับหนังสือเวียน และจากการประสานโดยตรงกับหน่วยงาน (สบทช. 1 2 7 / ศวทอ. ศวทบ. ศวทก. ศวทล. อัพเดทแล้ว)
     - นำเข้าข้อมูลเอกสารเผยแพร่ : E-Library  ปัจจุบันมี 890 เล่ม เพิ่มจากการสรุปงานครั้งก่อน 66 เล่ม สัมมนาวิชาการ Marine Science ครั้งที่ 4 (70 เรื่อง) / ครั้งที่ 5 (65 เรื่อง) ส่งต่อคุณศศิชาอัพเดท RIS

4. จัดทำเอกสารเผยแพร่ / คู่มือ / ฝึกอบรม
5. จัดเก็บข้อมูล – รูปประกอบ แบ่งหมวดไว้เพื่อใช้งาน (ใน Cloud ส่วนกลางของศูนย์)
6. ประสานข้อมูลกับหน่วยงานเพื่อปรับปรุงข้อมูลและการบริการต่างๆ (E-Service ของ สปล.)

สรุปงานของคุณณัฐพล

ดูแลและบริหารจัดการ Server ดังนี้
1. Server 122.155.197.71 (2 TB) 
     - Drive (C:) 1 TB ใช้ไป 411 GB เหลือ 589 GB
          # เว็บไซต์ กรมฯ (334 GB)
          # สร้าง index ชี้ไปเว็บไซต์หน่วยงานย่อย (DMCR Minisite)
          # เพิ่มลิ้งเว็บไซต์หน่วยงานย่อย (DMCR Minisite) หน้า “หน่วยงานในสังกัด” ในเว็บไซต์ กรมฯ
     - Drive (D:) 1 TB ใช้ไป 630 GB เหลือ 370 GB
          # Back up เว็บไซต์ กรมฯ ย้อนหลัง 3 วัน
          # Back up Database และ configต่างๆ ของเว็บไซต์ กรมฯ
          # Back up Database mobile
2. Server 61.19.55.239 (1TB)
     - Drive (C:) 199 GB ใช้ไป 62GB เหลือ 137 GB
     - Drive (D:) 635 GB ใช้ไป 580.6GB เหลือ 54.4GB
          # DR site เว็บไซต์ กรมฯ
3. NAS (5.35 TB) ใช้ไป 0.42 TB = 430.08 GB เหลือ 4.93 TB และ Back up เว็บไซต์ กรมฯ ย้อนหลัง 1 วัน 
4. Server 122.155.197.70 (DMCR Minisite) (1 TB)
     - Drive (C:) 299 GB ใช้ไป 64GB เหลือ 235GB
     - Drive (s:) 723 GB ใช้ไป 12GB เหลือ 711GB
          # จำนวนWebsite DMCR Minisite : 47 หน่วยงาน
          # จำนวนผู้ใช้ระบบ : 52 คน
          # เว็บไซต์อื่นที่นำมาฝาก มีจำนวน 3 เว็บ ได้แก่ km , mcrdi (สวพ.) และ rspg (อพ.สธ.)
          # Back up เก็บไว้ที่ External Harddisk อาทิตย์ละครั้ง.

5. Server 61.19.55.242 รอ format ติดตั้ง Windows license และจัดทำ DR Site กับระบบ DMCR MiniSite

สรุปงานของคุณอนุวัฒน์

1. ระบบ KM(Knowledge Management : ฐานข้อมูลองค์ความรู้)
     - ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ระบบถูกโจมตีจากภายนอก โดยพบว่าลักษณะการโจมตีจะเข้าผ่าน Username ของ admin ดังนั้นจึงได้ดำเนินการปรับลดบทบาทของ admin ให้ไม่สามารถดำเนินการใดๆในระบบ ทำให้ปัญหาดังกล่าวหมดไป สามารถใช้งานระบบได้ปกติ
2. ระบบ MIS  (Management Information Systems:ฐานข้อมูลสารสนเทศ)
     - ระบบ MIS แสดงผลผ่านเว็บไซต์ ได้นำเข้าข้อมูลสถิติรายทรัพยากรเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างพัฒนาระบบการแสดงผลข้อมูลสำหรับผู้บริหาร โดยปรับแก้ระบบการ Login ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
     - ระบบ MIS สำหรับผู้ดูแลระบบ โดยหลังจากจัดอบรมการใช้งานและดูแลระบบ ทำให้มีการปรับปรุงข้อมูลหลายรายการ โดยเฉพาะฐานข้อมูลหญ้าทะเลแบบ Line Transect ซึ่งอยู่ในระหว่างการทดสอบการนำเข้าจากผู้ดูแลข้อมูลทรัพยากรหญ้าทะเลจากทุกศูนย์ ของ สวพ. และเมื่อเรียบร้อยจะดำเนินการนำเข้าข้อมูลใหม่ทดแทนของเดิมทั้งหมดอีกครั้ง
3. ระบบ GIS(Geographic Information Systems:ระบบแผนที่ออนไลน์)
     - ศสท.สามารถดำเนินการนำเข้าชั้นข้อมูล และปรับแก้การแสดงผลได้ และอยู่ในระหว่างพัฒนาระบบ GIS สำหรับผู้บริหาร นอกจากนี้ได้ดำเนินการพัฒนาชั้นข้อมูลให้สามารถส่งออก เพื่อเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกในรูปแบบ WMS จำนวน 4 ชั้นข้อมูล ประกอบด้วย แหล่งหญ้าทะเล  แนวปะการัง  ป่าชายเลน (คงสภาพ)  และแนวกัดเซาะชายฝั่ง
4. ระบบ RIS(Research Information Systems :ฐานข้อมูลงานวิจัย)
     - อยู่ในระหว่างดำเนินการปรับแก้ link สำหรับดาวน์โหลดข้อมูล pdf งานวิจัย เนื่องจากพบว่า รายละเอียด link หลายรายการ ระบุที่อยู่สำหรับจัดเก็บไฟล์ pdf งานวิจัยไม่ถูกต้อง ส่งผลให้ไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ดังกล่าวได้ และกำลังปรับแก้การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง MIS และ RIS ซึ่งจัดเก็บต่าง server และรูปแบบการพัฒนาที่แตกต่างกัน ทำให้ไม่สามารถ sync ข้อมูลระหว่างระบบได้สมบูรณ์
5. ระบบ CN(Conservation Network :ฐานข้อมูลกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์)
     - ดำเนินการนำเข้าข้อมูลเครือข่ายที่ได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงแล้วซึ่งได้รับข้อมูลจาก กสส. แล้วเสร็จ และกำลังปรับแก้การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง MIS และ CN ซึ่งจัดเก็บต่าง server และรูปแบบการพัฒนาที่แตกต่างกัน ทำให้ไม่สามารถ sync ข้อมูลระหว่างระบบได้สมบูรณ์
6. ระบบ AB(Artificial reef – Buoy:ฐานข้อมูลปะการังเทียมและทุ่นในทะเล)
     - ปัจจุบันมีการนำเข้าข้อมูลปะการังเทียมโดย สทช. และ ศสท.ได้นำเข้าข้อมูลข่าวสารกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  รายงานการติดตามการใช้ประโยชน์ เกี่ยวกับปะการังเทียม และทุ่นในทะเล

สรุปงานของคุณศศิชา

1. เก็บ log การเข้าใช้งานของเซิฟเวอร์ 235 ได้แก่ RIS, CN และ AB ส่งรวบรวมที่คุณจิตติมาทุกสิ้นเดือน
2. ปรับปรุง อัพเดท การแสดงผลของระบบต่างๆ ใน MIS ได้แก่ MIS GIS และ CN ซึ่งมีการปรับปรุง เลเยอร์ของข้อมูล และการแสดงผล หากเรื่องไหนที่แก้ไขไม่ได้ก็ทำการแจ้งบริษัทที่ดูแลระบบเพื่อแก้ไข
3. ทำรายงานแจ้งเรื่องร้องเรียนส่งสื่อสารองค์กร และเมื่อดำเนินการเสร็จแล้วจึงทำการแจ้งกลับไปยังผู้ร้องเรียน
4. จัดทำโครงสร้าง Data Dict ของชั้นข้อมูลต่างๆ ใน MIS ได้แก่ ปะการัง Line Transect ปะการัง manta towหญ้าทะเล Line transect สัตว์ทะเลหายาก กลุ่มเครือข่าย คดี คุณภาพน้ำ งานวิจัย ที่ตั้งชายหาด ที่ตั้งหน่วยงาน ปฎิทินทะเล ปะการัง Line Transect ปะการัง manta tow หญ้าทะเล Line transect ปะการังเทียม ทุ่น จุดวางเรือ สัตว์ทะเลหายาก
5. แบคอัพข้อมูลของทุกระบบย่อยใน MIS ไว้บนคลาวด์
6. อัพเดทข้อมูลกลุ่มเครือข่ายที่ได้รับมาจาก กสส.
7. อัพเดทข่าวการประชุมองค์ความรู้ในเว็บ KM
8. จัดทำคู่มือในการฝึกอบรมของระบบต่างๆ

สรุปงานของคุณสัญชัย

รายงานผลการปฏิบัติงานระบบเครือข่าย ดังนี้
1. เตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำ TOR :
     - MA ระบบเครือข่าย กำลังดำเนินการจัดทำ เสร็จภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559
     - เช่าระบบ Internet กำลังดำเนินการจัดทำเสร็จภายในวันที่27 กรกฎาคม 2559
     - MA สารบัญอิเล็กทรอนิกส์ กำลังดำเนินการจัดทำเสร็จภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559
2. DATA Center : ดูและระบบในภาพรวม การเข้าใช้ห้อง ระบบรักษาความปลอดภัย ความสะอาด ความผิดปกติต่างๆของ Server ระบบ AIR และ UPS ไม่พบสิ่งผิดปกติ
3. การบริหารจัดการ Firewall : ตรวจสอบ สังเกต และวิเคราะห์ความผิดปกติในระบบเครือข่าย จากการถูกโจมตีจากภายนอกและการให้บริการ Internet ในระบบของกรมอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ ยังมีการโจมตีเข้ามาอยู่เป็นระยะก็จะคอยเฝ้าระวังต่อไปและปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัย
4. Antivrus : อัพเดทข้อมูลและแจ้งให้ User ติดตั้ง Antivirus ของกรมเพราะมีความปลอดภัยมากกว่า ที่จะใช้ของส่วนตัวหรือโหลดแบบเถื่อนมาใช้เอง
5. มาตรการและระเบียบเกี่ยวกับ ICT : จัดทำระเบียบ มาตรการ นโยบาย ของศูนย์สารสารสนเทศ รอคุยอีกครั้งในเดือนสิงหาคม 2559 ตอนนี้ร่างไว้เรียบร้อยแล้ว
6. Authen : ดูแลระบบ Authenให้ใช้งานได้ตามปกติ
7. ระบบเครือข่าย WIFI และ LAN : ดูและระบบเครือข่ายให้ใช้งานได้ตามปกติ เมื่อเกิดปัญหาก็จะแก้ไขให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด

สรุปงานของคุณณัฐสิทธิ์

การดำเนินงานด้านเครือข่าย ดังนี้
1. รายงานประจำเดือน และสรุปข้อมูลผู้ใช้งาน E-mail, Internet, WiFi ในแต่ละเดือน ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อย
2. ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พื้นที่การใช้งานเพียงพอในการจัดเก็บข้อมูล อีกทั้งมีการตรวจสอบการทำงานทั้งในส่วนของระบบและในส่วนของเครื่อง server
3. การซ่อมคอมพิวเตอร์ แก้ไขเบื้องต้น ทำความเข้าใจกับผู้แจ้ง และให้กรอกแบบฟอร์มการแจ้งซ่อมทุกครั้ง
4. ในส่วนของหน่วยงาน IOC Westpac สามารถเปิดใช้งาน port lan ได้แต่ต้องให้ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงาน เป็นผู้ทำหนังสือขออนุมัติกรมฯ ในส่วนของ WiFi ไม่สามารถเปิดให้บริการได้เนื่องจากมีไว้รองรับการใช้งานเฉพาะข้าราชการกรมฯ เท่านั้น
5. ดูแลและเปิดให้บริการใช้งาน web conference
6. ดูแลห้องปฏิบัติการฯ เปิด/ปิด ตรวจสอบความเรียบร้อยหลังจากใช้งาน
7. บริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต WiFi และE-mail
8. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน TOT ในการขอเปิด/ปิด Port LAN ตลอดจนแจ้งปัญหาการใช้งานอื่นๆ