IT CENTER Contant

ข่าวสารสนเทศ

ฐานข้อมูล ทช. พร้อมรับข้อมูลใหม่ที่เป็นปัจจุบัน

  • 08 ก.ค. 2559
  • 764

ตามที่ศูนย์สารสนเทศฯ กองแผนงาน ได้ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน (สวพ) โดยมอบหมายให้นักวิชาการที่ประจำในแต่ละศูนย์วิจัยฯ ทั้ง 5 แห่ง ซึ่งเป็นผู้สำรวจและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรทั้ง 3 เรื่อง ประกอบด้วย ด้านปะการัง หญ้าทะเล และสัตว์ทะเลหายาก (เต่า โลมา/วาฬ และพะยูน) เข้าอบรมการใช้งาน รูปแบบของการปฏิบัติงานร่วมกันผ่านระบบฐานข้อมูล การนำเข้าข้อมูล การนำข้อมูลไปใช้งานร่วมกัน ในช่วงวันที่ 20 23 มิถุนายน และ  8 กรกฎาคม 2559  

ผลสรุปผู้แทนของแต่ละทรัพยากรได้รับสิทธิในการเข้าใช้งานระบบ โดยสามารถนำเข้า แก้ไข ลบ ดาวโหลดและอัพโหลดข้อมูลเข้าในระบบได้ รับทราบขั้นตอนการใช้งานและการดำเนินงานร่วมกัน ตลอดจนได้มีข้อตกลงถึงระยะเวลาในการนำเข้า ปรับแก้ไขข้อมูล และนัดหมายที่จะนำเข้าข้อมูลต่อไปอย่างเป็นระบบ คาดว่าในสิ้นปีงบประมาณ 2559 ข้อมูลทั้ง 3 ด้านจะมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน