IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท. ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2559 ชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนา ศสท.

  • 04 ต.ค. 2559
  • 441

วันที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 16.00 น. นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุมศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำเดือนตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมฉลาม กองแผนงาน ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และมีรายละเอียดและข้อสั่งการดังนี้

1. การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 1 ของศูนย์สารสนเทศฯ ประจำปีงบประมาณ 2560
2. ขอขอบคุณน้องๆ ศูนย์สารสนเทศฯ ทุกคนที่ช่วยกันดำเนินงานโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี
3. ตัวชี้วัดของกรมฯ ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ผ่านการพิจารณาได้ระดับ 5 ทั้งหมด (ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ให้ได้ตามมาตรฐาน สรอ.)
4. การตรวจของกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่มาเข้าตรวจเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของศูนย์ฯ ซึ่งศูนย์สารสนเทศฯ สามารถชี้แจงได้ทุกประเด็น โดยมี 2 เรื่องที่เป็นประเด็น ดังนี้

    4.1 การมีนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัย และการประกาศใช้นโยบายและแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ ซึ่งศูนย์ฯ ได้ทำเตรียมไว้ และเสนอผ่านคณะกรรมการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ กรม ทช. พิจารณาเมื่อ 19 สิงหาคม 2559 (การประชุม IT กรมครั้งที่ 1/2559) และที่ประชุมมีมติได้เวียนขอความเห็นชอบจากกรรมการ และสรุปเสนอ CIO กรม (รองศักดิ์ดา) ลงนาม พร้อมเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบ และถือปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว (4 ตุลาคม 2559)
    4.2 การมีคำสั่ง มอบหมายงานในศูนย์สารสนเทศฯ ซึ่งเรื่องนี้ได้ชี้แจงไปแล้วว่า ศูนย์สารสนเทศฯ เป็นหน่วยงานระดับฝ่ายในกองแผนงาน จึงไม่อำนาจในการออกคำสั่งในระดับศูนย์ฯ ซึ่งต้องเป็นหน้าที่ของกองแผนงาน แต่ที่ผ่านมาศูนย์สารสนเทศฯ ได้มอบหมายงานตามบุคคลอยู่แล้ว โดยมีหลักฐานจากรายงานการประชุมที่ผ่านมา
5. การจัดจ้างในปี 2560 มี 3 เรื่อง เสร็จเรียบร้อยและได้ผู้รับจ้างแล้ว 2 งาน (เช่าอินเตอร์เน็ตและจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่าย) เหลือเปิดซองอีก 1 งาน (จ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล) ในวันศุกร์นี้ ส่วนการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผน IT จะเริ่มดำเนินการในโอกาสต่อไป
6. การกระจายสัญญาณ wifi ของกรม พบว่าสัญญาณอ่อนตั้งแต่เปลี่ยน TOT มาเปลี่ยนเร้าเตอร์ตัวใหม่ ซึ่งเป็นระบบของ TOT และมีข้อเสนอให้กรมเพิ่มจุดติดตั้งเร้าเตอร์ ซึ่งต้องใช้งบประมาณเพิ่ม แต่ในปี 2560 กรมตัดงบสาธารณูปโภคด้าน IT จาก 1.8 ล้านบาท เหลือ 1.4 ล้านบาท ทำให้มีงบประมาณไม่เพียงพอ ซึ่งที่ผ่านมาการเช่าอินเตอร์เน็ตของกรม ศูนย์สารสนเทศฯ ได้ตัดระบบ Web Conference ออกไปแล้ว 1 ระบบ เพราะไม่มีงบประมาณในส่วนนี้ รวมทั้งการเพิ่มเร้าเตอร์ในครั้งนี้ด้วย 
7. การขยายห้องประชุมลำแพนชั้น 9 ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น มอบให้คุณสัญชัย ประสานสำนักงานเลขานุการกรม ถึงการพิจารณาเรื่องการประจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายด้วย เพราะศูนย์สารสนเทศฯ ไม่มีงบประมาณในส่วนนี้เช่นกัน
8. เรื่องงบสาธารณูปโภคด้าน IT ที่ถูกตัดไป 22.2% (4 แสนบาท) จะเสนอ ผอ กองแผนงาน พิจารณาอีกครั้งว่าจะให้ดำเนินการอย่างไร โดยมีทางเลือก 2 ทาง คือ นำงบอื่นๆ มาเพิ่มให้ หรือ ตัดเนื้องานออกไป ซึ่งจะมีผลกระทบกับการให้บริการ IT ได้ 
9. ขอย้ำอีกครั้งว่างานซ่อมคอมพิวเตอร์ ไม่ใช่ภารกิจของศูนย์ฯ ในการให้บริการหน่วยงานภายในกรม (มติที่ประชุมแบ่งส่วนราชการ ทุกหน่วยงาน hold งานสารสนเทศไว้กับตัวเอง) หากมีการแจ้งซ่อม จะประสานเพื่อส่งต่อไปซ่อมให้ ส่วนกรณีเล็กๆ น้อยๆ ให้ความอนุเคราะห์ตามความเหมาะสม โดยเฉพาะในส่วนของผู้บริหารกรม ให้ดูแลเป็นพิเศษ เหตุผลสำคัญอีกเรื่องคือ งบที่ศูนย์สารสนเทศฯ ได้รับการจัดสรรจากกองแผนงานนั้น กองแผนงานหารงบซ่อมคอมพิวเตอร์ให้เท่ากันทุกฝ่าย นั่นหมายถึงศูนย์สารสนเทศฯ มีงบประมาณดูแลการซ่อมแค่เพียงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ภายในศูนย์ฯ เท่านั้น
10. เช่นเดียวกับงบวัสดุคอมพิวเตอร์ ที่ผ่านมาศูนย์สารสนเทศฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณวัสดุคอมพิวเตอร์เท่ากับส่วนงานอื่นๆ ในกองแผนงาน (หารเท่ากัน) แม้ว่าศูนย์สารสนเทศฯ จะต้องรองรับการจัดพิมพ์เอกสารและแผนที่สนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ภายในกรมด้วย ดังนั้น ขอให้พิจารณางบประมาณค่าวัสดุคอมพิวเตอร์นี้ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
11. ปัญหาในการดำเนินงาน จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ทุกคน ไม่มีผู้ใดมีปัญหาในการทำงาน และได้ขอให้ทุกคนร่วมมือกันดำเนินงานต่างๆ ที่อาจมีค้างจากปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อเตรียมการดำเนินงานในปี 2560 ต่อไป 

 ภาพบรรยากาศการประชุม