IT CENTER Contant

แผนและผลงาน

ผลการประเมิน ศสท ปี 2560 รอบ 6 และ 12 เดือน

  • 31 ต.ค. 2559
  • 1139
  •  ผลการประเมิน ศสท. ปี 2560 ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด

2560 05 29 แบบฟอร์มสรุปการรายงานการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในองค์ประกอบที่ 4.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdfขนาด : 0.17 Mbจำนวนดาวน์โหลด : 136
2560 12 01 รายงานผลงานด้านสารสนเทศ_รายงานประจำปี 60.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdfขนาด : 0.44 Mbจำนวนดาวน์โหลด : 137