IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท. ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนา ศสท.

  • 08 พ.ค. 2560
  • 727

 วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุมศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมฉลาม กองแผนงาน ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยให้เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศฯ นำเสนอผลการทำงานของแต่ละคน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข เพื่อจะได้พัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด.

ภาพบรรยากาศการประชุม