IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ปี 2560 ศสท. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการใช้ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล ทช. (การบริหารจัดการฐานข้อมูลแมงกะพรุนพิษ)

  • 17 พ.ค. 2560
  • 682

 วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการใช้งานระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล ทช. ด้านการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลแมงกะพรุนพิษ ณ ห้องปฏิบัติการสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กองแผนงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน พร้อมด้วยทีมงาน ผู้ดูแลระบบของศูนย์สารสนเทศฯ กรม ทช. และวิทยากร รวม 35 คน

โดยได้รับเกียรติจาก นายตรีชาย อนุวงศ์เจริญ นักพัฒนาระบบ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม และมอบหมายผู้แทนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทุกแห่ง ร่วมรับผิดชอบในการบริหารจัดการข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่นำเข้าจะไปรวมกันเป็นระบบฐานข้อมูลกลางของกรมที่ทันสมัย รองรับการปฏิบัติงานในทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

บรรยากาศในการประชุมเชิงปฏิบัติการ