IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ปี 2560 ศสท. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการใช้ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล ทช. (การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลหญ้าทะเล)

  • 25 พ.ค. 2560
  • 666

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศฯ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการใช้งานระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล ทช. (การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลหญ้าทะเล) ณ ห้องปฏิบัติการสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กองแผนงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน พร้อมด้วยทีมงานผู้ดูแลระบบของศูนย์สารสนเทศฯ และวิทยากร รวม 40 คน

โดยได้รับเกียรติจาก นายตรีชาย อนุวงศ์เจริญ นักพัฒนาระบบ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม และมอบหมายผู้แทนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทุกแห่ง ร่วมรับผิดชอบในการบริหารจัดการข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่นำเข้าจะไปรวมกันเป็นระบบฐานข้อมูลกลางของกรมที่ทันสมัย รองรับการปฏิบัติงานในทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

บรรยากาศในการประชุมเชิงปฏิบัติการ