IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ปี 2560 ศสท. อบรมการใช้งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการจัดสรรในปี 2560

  • 06 มิ.ย. 2560
  • 779

 วันที่ 6 มิถุนายน 2560 นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศฯ เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการจัดสรรในปี 2560 เนื่องจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่งมอบให้หน่วยงานต่างๆ ในส่วนกลาง ซึ่งยังมีปัญหาในการใช้งานและการติดตั้งโปรแกรมด้านสารสนเทศ จึงได้เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบด้านคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานมาอบรม ณ ห้องปฏิบัติการสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กองแผนงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากหน่วยงานในส่วนกลางและทีมผู้ดูแลระบบของ ศสท. รวม 30 คน

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนโปรแกรมที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน เน้นการใช้โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์เท่านั้น โดยการอบรมให้สามารถปรับแต่งค่า config ระบบ และลงโปรแกรมที่หน่วยงานจัดเตรียมมา พร้อม Thai Sarabun font และการติดตั้งเครื่องพิมพ์ ให้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการจัดสรร และสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

รูปบรรยากาศการฝึกอบรม