IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท. ร่วมกับบริษัท CTC ดำเนินการจัดสาย Rack server จำนวน 1 rack และแก้ไข Server Antivirus

  • 16 ก.ค. 2560
  • 1550

วันที่ 16 กรกฎาคม 2560 ว่าที่ ร.ต.สัญชัย วิชกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศฯ ร่วมกับบริษัท คอม เทรดดิ้ง จำกัด ดำเนินการจัดสาย Rack server จำนวน 1 rack และแก้ไข Server Antivirus ในห้องควบคุมคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย (Data Canter) กองแผนงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รูปบรรยากาศการติดตั้ง