IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ศสท. ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ชี้แจงนโยบายและทิศทางการพัฒนา ศสท.

  • 17 ก.ค. 2560
  • 718

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุมศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมฉลาม กองแผนงาน ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และมีรายละเอียดและข้อสั่งการดังนี้

1. ขอขอบคุณน้องๆ ศูนย์สารสนเทศฯ ทุกคนที่ช่วยกันดำเนินงานโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี

2. ขอให้เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศฯทุกคน เตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมโครงการการพัฒนาแผนปฏิบัติการดิจิตัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560

3. ตัวชี้วัดของกรมฯ ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ผ่านการพิจารณาได้ระดับ 5 ทั้งหมด (ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ให้ได้ตามมาตรฐาน สรอ.) 

4. การทำงานของแต่ละฝ่ายให้ส่งข้อมูลผลการดำเนินงาน พร้อมรูป เพื่อใช้เผยแพร่ในเว็บศูนย์สารสนเทศฯ เพื่อให้เป็นประวัติในการทำงานของแต่ละฝ่าย

5. เมื่อมีการพัฒนาความก้าวหน้าของงาน ให้แจ้งผ่านไลน์กลุ่มศูนย์สารสนเทศฯ

6. การจัดจ้างในปีหน้า ให้เขียนเนื้องานให้เต็มวงเงินเนื่องจาก เป็น e-bidding ควรเขียนเนื้องานให้สอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้ 6 เดือนแรกมีเนื้องานเยอะหน่อย 6 เดือนหลังเน้น MA ระบบ

7. งานระบบเครือข่ายติดตังอุปกรณ์ที่ได้รับมาครบถ้วนสมบูรณ์

8. พัฒนาเว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีประสิทธฺภาพเพิ่มมากขึ้น

9. การพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ "ขยะทะเล"

10. การบริหารจัดการระบบงาน การแสดงผล และการเชื่อมข้อมูล (CN & RIS)

11. การจัดกลุ่มข้อมูลใน GIS ใหม่ทั้งหมด ให้มีความสอดคล้องกัน

12. เอกสาร แผ่นพับ และอุปกรณ์บางส่วนของศูนย์สารสนเทศฯ ได้รับความเสียหายเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ท่อน้ำรั่วบริเวณห้องครัว กองแผนงาน

13. notebook เครื่องใหม่ ให้จัดสรรไว้ใช้งานของแต่ละฝ่าย ส่วน notebook (vaio) เครื่องเก่า  ให้ลง windows &  ลง Program แล้วโอนให้หน่วยงานที่ขอรับจัดสรร

ภาพบรรยากาศการประชุม