IT CENTER Contant

กิจกรรมสารสนเทศ

ปี 2560 ศสท. อบรมการบริหารจัดการเว็บไซต์ สวพ. และ อพ.สธ. ทช.

  • 19 ก.ค. 2560
  • 567

วันที่ 19 กรกรฎาคม 2560 กองแผนงาน (ศูนย์สารสนเทศฯ) จัดฝึกอบรมการบริหารจัดการและการใช้งาน เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน (สวพ.) และ เว็บไซต์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อพ.สธ. ทช.) ณ ห้องปฏิบัติการสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กองแผนงาน โดยมีผู้เข้าอบรมจากเจ้าหน้าที่ของ สวพ. รวม 4 คน

รูปบรรยากาศการฝึกอบรม